Brödsmule-navigation

I många fall är tolk i talade språk en förutsättning för en patientsäker vård. Målsättningen i Region Stockholm är att kvaliteten på tolktjänsterna ska öka. Dels genom att tolkar med högre kompetens tillsätts för uppdragen, dels genom att minska antalet tillfällen då det inte går att boka tolk och då tolk uteblir.

I upphandlingsprocessen eftersträvas hög involvering av parter som påverkas av upphandlingen: vårdgivare, tolkförmedlingar och företrädare för tolkarna. Upphandlingsdokumentationen utformas därför efter inhämtande av synpunkter från de olika intressentgrupperna. Den 24 januari genomfördes ett första referensgruppmöte med tolkanvändare med representanter för Capio, Ersta, SLSO och Södersjukhuset. Där diskuterades bland annat Tolkportalen, kvalitetsbrister och hanteringen av reklamationer vilket gav viktiga insikter till fortsatt arbete med upphandlingen.

När en första version av upphandlingsdokumentationen är klar kommer delar av den att skickas på remiss till marknadens aktörer. Hälso- och sjukvårdsnämnden kommer enligt planeringen att ta ställning till det slutgiltiga förslaget på upphandlingsdokumentation den 21 april. Målet är att nya avtal för tolktjänster i talade språk ska börja gälla i januari 2021.

Region Stockholms arbete med coronapandemin tar mycket resurser i anspråk och därför förskjuts tidplanen. Annonsering av upphandlingsdokument sker tidigast i september 2020.