Brödsmule-navigation

Sammanfattning av väsentliga händelser under 2019

  • Nämnden delar ansvaret med hälso- och sjukvårdsnämnden för målet ”Säker vård”. Indikatorn ”Antibiotikaförskrivning (antal uthämtade recept/1000 invånare) sjönk med 8 procent jämfört med december 2018 vilket gör att beslutad målnivå för 2019 uppnåddes.
  • Inom arbetet med att införa kunsksapsstyrning skedde övergången från nuvarande sakkunningstruktur till ny struktur med regionala programområden (RPO) och samverkansgrupper. Samtliga regionala programområden har gjort en initial gapanalys inom sitt verksamhetsområde och inlett verksamhetens planering för 2020.
  • Nämnden har för Region Stockholms räkning, ansökt om uppdrag om nationell högspecialiserad vård inom tre av de områden som utlysts av Socialstyrelsen. Beslut om tilldelning kommer att fattas under 2020.
  • Beslut om en ny cancerplan för åren 2020 – 2023 har fattats.
  • En handlingsplan för ökad patientsäkerhet tagits fram. Beslut väntas fattas under 2020.
  • Arbetet har inletts med att säkerställa följsamhet till nationella riktlinjer inom diabetesvården.  Arbetet fortsätter under 2020. Inom det regionala programområdet för Endokrina sjukdomar har diabetes pekats ut som ett fokusområde i verksamhetsplanen för 2020.
  • Arbetet med säker och effektiv läkemedelsförskrivningen har fortsatt under 2019 och inkluderar till exempel säkerställande av en process för ordnat införande av nya läkemedel och deltagande i det nationella arbetet att utveckla en nationell läkemedelslista.

Ekonomi

Kostnaderna för vårdens kunskapsstyrningsnämnd utgörs av ersättning till hälso- och sjukvårdsnämnden för kunskapstjänster som utförs inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Nämndens totala kostnader för 2019 uppgår till 384 miljoner kronor vilket är ca 43,5 miljoner kronor lägre än budgeterat.