Brödsmule-navigation

Måluppfyllelse

Sju av de femton indikatorer som används för att följa upp målen för hälso- och sjukvården uppnådde målvärde för 2019. Det är särskilt indikatorer kopplade till målen ”Vård i rätt tid” och ”Högt förtroende för vården” som inte uppnådde årets målvärde. De två indikatorer som kopplar till målet ”Högt förtroende för vården” utvecklades dock positivt under 2019, även om det uppsatta målvärdet inte nåddes.

Ekonomi

Det ekonomiska resultatet för 2019 visar ett överskott med 57 miljoner kronor vilket motsvarar 0,1 procent i förhållande till nämndens totala budget. Resultatet för 2018 var 585 miljoner kronor.

Sammanfattning av väsentliga händelser under 2019

  • Beslut om mål och strategisk inriktning för primärvården i Region Stockholm 2019 – 2025 har fattats. Under hösten har primärvårdsstrategin vidareutvecklats genom framtagande av en åtgärdsplan och uppföljningsmått. Beslut om åtgärder och uppföljning av strategin sker under början av 2020.
  •  Det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet har fortsatt med bred ansats under 2019. 
  • Ombyggnation av Sollentuna sjukhus har färdigställts under 2019 och inflyttning på sjukhuset av olika vårdverksamheter påbörjas runt årsskiftet 2019/2020. Det innebär att de om- och tillbyggnader av länets sjukhus, inom ramen för införande av framtidens hälso- och sjukvård, har slutförts.
  • Beslut har fattats om en digital vårdgaranti. I de vårdavtal som revideras eller nyutvecklas ställs krav på ett basutbud av e-tjänster vilket innebär att vården ska vara digifysisk, det vill säga erbjudas både fysiskt och digitalt. Införandet av en digital vårdgaranti möjliggörs också genom den vidareutveckling av 1177s webb och app som skett under året.
  •  Arbetet med informationssäkerhet har intensifierats bland annat mot bakgrund av den särskilda händelse då inspelade samtal till 1177 Vårdguidens sjukvårdsrådgivning varit tillgängliga för obehöriga.
  • Utvecklingen inom klinisk laboratoriemedicin i öppenvård har noga följts för att säkerställa att fastställda svarstider hålls inom patologi. De åtgärder som genomförts har gett resultat och kön på prover som ska analyseras har arbetats ner.
  • Svarstider för standardiserade vårdförlopp (SVF) hålls. Den generella bristen på specialister inom dessa områden är den främsta orsaken till de långa väntetiderna.