Brödsmule-navigation

Informatik, det vill säga enhetliga termer och begrepp, är en grundförutsättning för att information ska kunna utbytas mellan olika IT-system och mellan olika aktörer i vården. Informationsarkitektur kan beskrivas som en enhetlig struktur för att organisera den information som används i en verksamhet så att den går lätt att hitta och använda.

En väl fungerande gemensam informationsarkitektur och informatik möjliggör bland annat automatisering mellan IT-system, vårdövergångar mellan olika aktörer, kunskapsstyrning, automatiserad uppföljning, beslutsstöd och framtida AI-stöd.

Regionalt informatikråd


Ett informatikråd har etablerats och leds av chefsläkare med medicinsk/informatisk kompetens.  Informatikrådet kommer att besluta om informatiska principer och regelverk som möjliggör sammanhållna vårdkedjor och övrigt informationsutbyte mellan egenägd vård, privata vårdgivare samt kommuner. Informatikrådet kommer att ha en viktig roll under införandet av det nya journalsystemet och stödet för samverkan med vårdgivare som har andra journalsystem, som upphandlas inom ramen för FVM.

Nationellt arbete


Personer från Region Stockholm deltar idag i de nationella initiativ som finns inom informatik och informatikrådets beslut ska i största möjliga mån baseras på standarder och nationella regelverk. 

Nämndens fattade beslut


Hälso- och sjukvårdsnämnden har fattat beslut att uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att organisera en beredningsfunktion för systemövergripande informationsarkitektur och informatik till stöd för informatikrådets arbete i förhållande till egenägd vård, privata vårdgivare samt kommuner.

Vidare uppdras åt hälso- och sjukvårdsdirektören att skapa förutsättningar för att samtliga vårdgivare som har vårdavtal med Region Stockholm ska följa de av informatikrådet beslutade principerna samt att skapa förutsättningar för att följa upp efterlevnaden av informatikrådets beslut hos de regionfinansierade vårdgivarna.