Brödsmule-navigation

Hittills har ett drygt fyrtiotal personer insjuknat och av dessa har sju beskrivits som allvarligt sjuka och en individ med underliggande sjukdomstillstånd har avlidit enligt den senaste sammanställningen från WHO 14 januari. Efter att man kunnat utesluta infektion med influensa, fågelinfluensa, adenovirus, SARS- och MERS-coronavirus har kinesiska hälsovårdsmyndigheter kunnat påvisa ett tidigare okänt coronavirus från patientprov med koppling till utbrottet. Epidemiologiska uppgifter har beskrivit en koppling till en lokal fisk- och djurmarknad för ett flertal av fallen men exakta uppgifter om smittväg saknas ännu. Det är ännu inte klarlagt om infektion med detta nya coronavirus kan spridas från människa till människa eller om smittspridning endast har skett från djur till människa.

I enlighet med rekommendationer från WHO, den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC och Folkhälsomyndigheten är det viktigt att sjukvården är medveten om detta sjukdomsutbrott och att man kan komma att träffa på misstänkta fall, även om risken för att inresande fall ska dyka upp i Sverige är mycket låg.

För sjukvården inom Region Stockholm rekommenderas följande:

1) Reseanamnes: fråga alltid efter reseanamnes hos patient som söker med feber och/eller luftvägsbesvär. Det aktuella utbrottet med lunginflammation har hittills endast rapporterats från staden Wuhan i provinsen Hubei, Kina

2) Ett misstänkt fall i detta utbrottssammanhang får i nuläget anses vara en individ som insjuknat med feber (> 38 grader) och luftvägssymtom/lunginflammation inom 14 dagar efter utresa från Wuhan i provinsen Hubei, Kina

3) Rums- och klädrutiner: hittills har smitta mellan människor inte kunnat säkerställas, men i väntan på mer information rekommenderas att man vid omhändertagande av misstänkt patient med svår luftvägsinfektion och reseanamnes enligt ovan tillämpar rutiner som vid svår luftburen smitta (MERS-coronavirus):

Mers-CoV

Smittskydd Stockholms information om MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome coronavirus)

4) Om ett misstänkt fall påträffas – diskutera med infektionsbakjouren, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge (08-585 800 00 vx). Om ett misstänkt fall påträffas bör även smittskyddsläkare i beredskap kontaktas (08 – 123 143 00).

Länkar till aktuell information

Kontaktpersoner

Andreas Jacks | Biträdande smittskyddsläkare

Anna Hammarin | Smittskyddssjuksköterska

Maria-Pia Hergens | Epidemiolog, smittskyddssjuksköterska