Brödsmule-navigation

Det övergripande målet för primärvården i Region Stockholm 2025 är: ”En tillgänglig och nära vård för en jämlik och förbättrad hälsa hos invånarna”. Primärvårdsstrategin är en del i omställningen till en nära vård.

Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) och Vårdens kunskapsstyrningsnämnd (VKN) har beslutat om en genomförandeplan för primärvårdsstrategin 2019-2025. I juni 2019 fattade hälso- och sjukvårdsnämnden beslut om mål och strategisk inriktning för primärvården 2019-2025. Genomförandeplanen beskriver hur målet utifrån den strategiska inriktningen ska uppnås. Processen för att ta fram genomförandeplanen har präglats av bred involvering av invånare, professioner, vårdgivare, tjänstemän och politik samt kommunrepresentanter.

Prioriterade åtgärder för genomförandekraft

De prioriterade åtgärderna har valts ut för att säkerställa genomförandekraft. Därför är de prioriterade åtgärderna inte en förteckning som inkluderar allt pågående arbete och alla budgetbeslut inför 2020 utan begränsade till ett mindre antal, större åtgärder som bedöms vara centrala för att primärvården ska utvecklas i linje med mål och strategisk inriktning.  Det finns starka samband mellan flera av åtgärderna och dessa ska därför ses som en sammanhängande helhet. För varje åtgärd finns en tidsplan för genomförandet och för flera kommer en första fas av utredning och analys att krävas. Exempel på prioriterade åtgärder:

  • Säkerställ länstäckande nät av vårdcentraler med helhetsansvar för somatisk vård och lätt till måttlig psykisk ohälsa
  • Stärk tillgänglighet, kontinuitet och service genom digitalisering och utökade öppettider
  • Erbjud alla som vill att bli listade på namngiven läkare
  • Minska detaljstyrningen och skifta uppdrag, ersättningsmodell och uppföljning mot resultat och kvalitet
  • Ge vårdcentralerna ansvar för att koordinera samverkan mellan vård- och omsorgsgivare inom kommuner/stadsdelsförvaltningar i det geografiska närområdet
  • Effektivisera utveckling, spridning och implementering av kunskap för bättre primärvård

Bakgrund

Primärvårdsstrategin utgör ett centralt styrdokument som inkluderas i ordinarie styr- och uppföljningsprocess för hälso- och sjukvården och ska genomsyra den kontinuerliga utvecklingen av primärvården i regionen. Politiker, tjänstemän och vårdgivare får en gemensam ledstång för den gemensamma utvecklingen av primärvården. Varje beslut som fattas ska ligga i linje med strategins intentioner och mål.

Ett framgångsrikt genomförande kräver uthållighet, där de beslutade prioriterade åtgärderna genomförs eller anpassas, i de fall uppföljningen inte visar på önskad utveckling för primärvården eller utifrån ändrade förutsättningar. Hela tiden med invånaren och målbilden i fokus.

 

En stärkt primärvård i Region Stockholm

I regionens budget för 2019 fattade regionfullmäktige beslut om att det skulle presenteras en övergripande primärvårdsstrategi, med mål för en stärkt primärvård.