Brödsmule-navigation

Provtagning inriktas idag på personer som inom 14 dagar efter utresa från Kinas fastland, insjuknar med feber samt luftvägssymptom och/eller lunginflammation. Hälso- och sjukvården är förberedda att ta hand om personer i Region Stockholm som smittats med det nya coronaviruset.

- Hälso- och sjukvården har stor vana att hantera olika typer av infektionstillstånd orsakade av bakterier eller virus. Olika handläggningsprinciper finns etablerade och dessa kan variera beroende på vilken eller vilka smittvägar som dominerar. Både ambulanssjukvården, vårdgivare, akutmottagningar och infektionskliniker har instruktioner för hur de ska agera om de möter patienter som skulle kunna ha det nya coronaviruset, säger smittskyddsläkare Per Follin vid Smittskydd Stockholm.

De prov för coronaviruset som tas inom Region Stockholm skickas till Folkhälsomyndigheten för analys och bedömning. Efter att provet tagits om hand på laboratoriet tar det cirka 4–5 timmar för att få ett provsvar.

Infektionskliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset kan ta hand om, isolera och vårda patienter smittade av det nya viruset.

Smittspridningen tros initialt ha skett till människa från djur på en marknad i Wuhan. Det bedöms också att smittspridningen mellan människor förekommer i olika omfattning.

- När ett nytt virus upptäcks tar det lite tid innan vi med säkerhet kan bedöma hur det smittar och hur allvarligt det påverkar smittade personer. Enligt en nyligen publicerad sammanfattning som gjorts av de första fallen hade en tredjedel av de personer som drabbats haft någon form av annan underliggande sjukdom när de smittats av viruset och av de som haft laboratorieverifierad smitta utvecklade en femtedel svår sjukdom, säger Per Follin. 

De symtom detta nya coronaviruset ger liknar influensasymptom, bland annat hosta och andnöd. Vidare har muskelvärk, feber, trötthet och förändringar på lungröntgen varit vanligt.

- Tidpunkten för att detta nya virus blivit känt sammanfaller med att många svenskar just nu får vanlig säsongsinfluensa. För den som insjuknar och inte inom 14 dagar varit i Kina eller träffat något säkerställt fall, finns ingen anledning att misstänka att han eller hon fått det nya coronaviruset. Den som får feber och hosta ska som vanligt stanna hemma och försöka bli frisk. Känns det svårt att andas eller om man tillhör en riskgrupp kan man kontakta 1177 för att få råd av erfarna sjuksköterskor om man behöver söka vård samt när och var man ska göra det. Är det ett livshotande tillstånd ska man som alltid ringa 112, säger Per Follin. 

Smittskydd Stockholm följer kontinuerligt utvecklingen och rekommendationer från de nationella och internationella organisationer som ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control), Folkhälsomyndigheten och WHO (World Health Organization).

Smittskydd Stockholm

Smittskydd Stockholm är den förvaltningsmyndighet inom Region Stockholm som ska tillgodose befolkningens behov av skydd mot spridning av smittsamma sjukdomar.  (SFS 2004:168). Smittskyddsläkaren har det samlade ansvaret för regionens smittskyddsarbete.

Mer information om det nya coronaviruset finns på:

Covid-19

Smittskydd Stockholms regionala riktlinjer gällande det nya coronaviruset.