Brödsmule-navigation

Ett nytt journalsystem (vårdstöd) och stöd för vårdkontinuitet kommer att upphandlas i Region Stockholm och Region Gotland inom programmet Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM).

Privata vårdgivare som har avtal med regionen kommer att kunna ansluta sig till det nya journalsystemet (vårdstödet) och det pågår ett arbete med att ta fram alternativ för detta. Många detaljer blir klara först när avtal tecknats med en leverantör, men troligtvis finns ett erbjudande för privata vårdgivare klart under hösten 2020. Då får privata vårdgivare några månader på sig att ta ställning till om de vill vara med i den initiala gemensamma utrullningen av systemet. För dem som inte vill delta i den initiala utrullningen kommer det även att vara möjlig att ansluta sig längre fram.

Krav på privata vårdgivare

För att säkra en sammanhållen vårddokumentation och informationsöverföring vid vårdövergångar kommer det ställas krav på privata vårdgivare med avtal med regionen gällande informationsutbytet med andra vårdgivare. Privata vårdgivare kommer att kunna använda det nya journalsystemet (vårdstödet) eller ha ett annat journalsystem och dela vårdinformation med andra vårdgivare genom stödet för vårdkontinuitet, som också upphandlas nu inom ramen för FVM. Vårdkontinuitetsstödet förväntas följa tillämpbara aktuella och framtida nationella samt internationella standarder för interoperabilitet, men de slutgiltiga tekniska kraven för att ansluta till vårdkontinuitetsstödet fastställs först när en leverantör är på plats.

Mer information och kontaktuppgifter

Mer information om FVM finns på  

Kontakt och frågor mejlas till: fvm@sll.se