Brödsmule-navigation

Vid drygt två procent av alla inbokade besök i öppenvården uteblir patienten utan att meddela förhinder inom den angivna 24-timmarsfristen. Det innebär att det varje år är mer än 500 000 inplanerade vårdbesök som aldrig blir av och att vårdens resurser då inte används effektivt. Det kan även bidra till längre väntetider för andra patienter. För att vårdens processer ska fungera som planerat är det viktigt att patienter kommer på inbokade vårdbesök.

Enhetlig avgift

Hälso- och sjukvårdsnämnden har nu antagit ett föreslag på att en enhetlig uteblivandeavgift för öppenvård och för planerade operationer i slutenvård ska införas den 1 maj 2020. Syftet är att minska antalet uteblivna och sent inställda besök. Målsättningen är att skapa bättre förutsättningar för vårdgivare att uppfylla vårdprogram och att nyttja sina resurser effektivt.

Du som vårdgivare kan idag enligt regelverket för patientavgifter begära en avgift vid uteblivet besök i öppenvården som är lika stor som det besöket skulle ha kostat för patienten. Det nya förslaget innebär att alla vårdgivare ska tillämpa regelverket på samma sätt och ta ut en avgift på 400 kronor om patienter uteblir från besök i öppenvård och vid planerad operation i slutenvården då förhinder inte meddelats 24 respektive 72 timmar innan.

Ibland kan det finnas giltiga skäl till sent inställda eller uteblivna besök. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen kommer att komplettera och förtydliga regelverket för vad som är giltiga skäl för att ge vårdgivarna bättre stöd vid sådana bedömningar. Undantagen från uteblivandeavgift föreslås vara desamma som gäller idag.

Andra åtgärder

Det finns många olika åtgärder utöver uteblivandeavgift som du som vårdgivare kan vidta för att motverka att patienter uteblir från planerade besök. Användning av sms-påminnelser, digitalisering av kallelser, webbaserad tidbokning och utveckling av nya bokningsrutiner med vändande bekräftelse från patienten med mera är några exempel.

Regionfullmäktige ska ta ställning till förslaget den 24 mars.

Förslag på nya regler för uteblivna besök 

Besökstyp Kostnad (förslag) Kommentar
Besök hos husläkare, vårdcentral, specialistläkare m.fl  400 kronor (räknas inte in i högkostnadsskyddet) Avgift tas ut om patienten uteblir utan att avboka senast 24 timmar före besöket.
Planerade operationer i slutenvård 400 kronor (räknas inte in i högkostnadsskyddet) Avgiften tas ut om patienten uteblir utan att avboka senast 72 timmar före besöket.

Undantag från uteblivandeavgift

Undantag från avgiften föreslås vara desamma som idag. Det vill säga att ingen avgift tas ut vid besök:

·         på barnavårdscentraler, BVC

·         på abort- och preventivmedelsrådgivning,

·         för patienter som går under smittskyddslagen,

·         i hemmet då patienten inte är hemma då besöket genomförs.

·         som ställs in på grund av inställd eller försenad färdtjänstresa 

·         där patienten inte givits möjlighet att avboka besök inom tidsgränsen, till exempel på grund av att mottagningen hållits stängd eller då besöket bokats in mindre än 24 timmar innan besöket äger rum.

Mer information