Brödsmule-navigation

Vårdgarantin innebär att när en person sökt kontakt med en vårdcentral, och vårdpersonal bedömt att det behövs en medicinsk bedömning av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, ska personen få tid för bedömning inom tre dagar. Vårdgarantin gäller för personer som är folkbokförda i Stockholm om något av följande stämmer för personens hälsoproblem: det är nyuppkommet, det är en oväntad eller kraftig försämring/förändring av ett tidigare känt medicinskt problem eller då behandlingseffekt har uteblivit.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) följer upp vårdgarantin genom att samla väntetidsdata för landets samtliga regioner på sin webbplats vantetider.se. Region Stockholm har rapporterat länets väntetidsdata för 2019 och från den 31 januari kommer väntetider för perioden april till december 2019 finnas tillgängliga.

Registrering


För att vårdkontakten ska upptas i väntetidsrapporteringen för vårdgarantin krävs att: 

  • Diagnos- och/eller åtgärdskod rapporteras enligt rapporteringskrav i Gemensamt Vårdregister (GVR). Vilka koder som dokumenteras beror på vad man kommer fram till i mediciniska bedömningen.
  • Att vårdkontakten registrerats som ”vårdgaranti JA” i GVR. Om ”NEJ” eller om alternativet inte fyllts i kommer besöket finnas med i väntetidsrapporteringen men inte redovisas på vantetider.se.

Patientvald väntan (PvV) får enbart användas då patienten avsäger sig vårdgarantin. Medicinskt orsakad väntan (MOV) får enbart användas då patienten är för sjuk för att få en medicinsk bedömning.

Vårdgivare som rapporteras


Rapporteringen till SKR sker utifrån HSA-ID för vårdgivare som ingår i vårdvalet för husläkarverksamhet (inklusive den psykosociala insatser). Den basala hemsjukvården omfattas inte av vårdgarantin. Felaktigheter kan förekomma på grund av konfigurationsproblem i organisationsstrukturen i Katalogtjänst HSA (regionalt EK). Regionen arbetar löpande med att korrigera detta. Om du som vårdgivare upptäcker fel kan du kontakta din avtalshandläggare på hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF), EK-katalogansvarig samt support/förvaltning journalsystem för att kunna åtgärda felet.

Se statistik

Se statistik från och med 200131 på

Läs mer om vårdgarantin

Kontakt


Vid frågor om väntetidsmätningen: vantetider.hsf@sll.se
Vid övriga frågor: AllmanmedicinochGeriatrik.hsf@sll.se