Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

- Vi har kommit till en ny lägre platå när det gäller covid-vården och varje dag som det fortsätter är värdefull. Det ger vården chans att fokusera på fler konsekvenser av pandemin än de rent akuta som till exempel rehabilitering och psykologiskt stöd, säger Johan Bratt, chefläkare för Region Stockholm.

Antalet patienter med covid-19 i behov av sjukhusvård fortsätter att ligga på en låg nivå, den tendensen till ökning som syntes förra veckan har inte fortsatt. Just nu vårdas cirka 60 patienter att jämföra med över 1100 patienter när det var som värst i april.

- Vi måste vara ödmjuka och säga att vi inte vet när nästa topp kan komma eller hur allvarlig den blir så vi måste förbereda oss för många olika scenarier. Det är nu vi alla har chans att påverka hur hösten blir. Tvättar vi händerna, håller avstånd och stannar hemma när vi är sjuka kan vi fortsätta att hålla smittan på en låg nivå, säger Johan Bratt.

Fler akutvårdsplatser

Platserna inom akutsjukvården är fler än förra året men något färre inom den geriatriska vården. Inom båda områdena finns lediga platser. Den avancerade sjukvården i hemmet har expanderat under våren och vårdar fler än samma period förra året. 

Som vanligt under somrarna har husläkarmottagningarna färre besök. Däremot söker sig fler patienter till närakuterna. Från båda områdena rapporteras att läget är stabilt och hanterbart.

- Läget är stabilt tack vare alla medarbetare som är inne och jobbar nu mitt i högsommaren. Verksamhetscheferna har gjort ett omfattande jobb, det är en svår avvägning mellan att ge välbehövlig ledighet till alla som slitit under våren och samtidigt säkra att det inte är för få medarbetare på plats, säger Johan Bratt.

Provtagning och smittspårning högt prioriterat

För att hålla smittan under kontroll är provtagning och smittspårning högt prioriterat. Alla med symptom på förkylning och influensa som till exempel snuva, hosta, halsont och feber rekommenderas att ta prov för pågående covid-19 sjukdom (PCR-prov) via 1177.se. Den som visar sig vara smittad behöver också medverka i smittspårning. Alla som får ett positivt prov får nu hjälp av ett särskilt smittspårningsteam.

Allt fler provtas med PCR-test för pågående infektion och även för antikroppar för genomgående infektion. Inom akutvården används både vanliga PCR-tester och specialtester med kortare svarstid. Dessa specialtester levereras i begränsad mängd till Sverige ska därför bara användas när det verkligen behövs. Tillgången på vanliga PCR-tester är god både inom vården och för allmänheten.

Hemvändande från resor

I takt med att restriktioner hävts har vissa stockholmare rest utomlands, exempelvis till länder i Europa där smittspridningen ökat på sista tiden. Smittskydd Stockholm är tydliga i sina rekommendationer till dessa personer.

- Den som varit ute på resa och kommer hem måste vara mycket uppmärksam på förkylningssymtom och andra tecken på covid-19. Om man får sådana symtom bör man isolera sig och beställa hemtest för att ta reda på om det är fråga om coronavirus, säger Johan Bratt.

För den som kommer hem och är frisk gäller samma regler som andra att fortsätta tvätta händerna med tvål, bara resa med kollektivtrafiken om det är absolut nödvändigt och jobba hemma om det går för att minska trängseln för de som inte kan arbeta hemma.

Så redovisas läget i vården pandemi-sommaren 2020

Precis som tidigare somrar redovisas läget i vården i regelbundna rapporter. Tillsammans med varje rapport finns färsk statistik om vårdplatser, besök i vården och vården av patienter med covid-19 (se nedladdningsbara dokument här intill). Regionens chefläkare kommenterar läget i varje rapport.

Pandemi-sommaren 2020 i olika delar av vården

1177 på telefon

Är som vanligt första kontakten till vården. Här får patienter hjälp att bedöma om de behöver vård, vilken vård som behövs och hur bråttom det är. 1177 förstärkte sin bemanning redan under våren i samband med pandemin. Samtalen dit minskar något, ca 17 600 samtal togs emot av sjuksköterskorna. Cirka 400 färre än veckan före.

Vårdcentralerna

Här får de flesta invånare sin vård varje vecka. De som behöver undersökas fysiskt kommer dit och träffar läkare men när det går tas patienterna emot via videobesök för att undvika smittspridning. Här tas patienter i alla åldrar emot, både med kroniska och nytillkomna sjukdomar. Alla 200 vårdcentraler har öppet som vanligt. Cirka 34 000 besök togs emot där, både fysiskt och digitalt, en minskning jämfört med veckan före.

Närakuter

Närakuterna har öppet som vanligt 8 - 22 alla dagar i veckan och tar emot patienter med sjukdomar och skador som inte behöver akutsjukhusets resurser. Läkarbesöken på närakuterna var cirka 5700, något fler än veckan före.

Smittskydd

Regionens smittskyddsläkare arbetar hela sommaren med att bevaka pandemins utveckling och uppdatera råden till både invånare och vården. Ju bättre stockholmarna kan följa råden om att hålla avstånd och stanna hemma när de är sjuka, desto färre behöver sjukhusvård. Smittspårningsteamet arbetar intensivt med att hjälpa de som beställt egna prover och fått positivt provsvar att smittspåra.

Akutsjukhus

Alla akutsjukhus har fått i uppdrag att ha fler platser öppna än förra sommaren. Tillsammans med den geriatriska vården ska det finnas 200 fler vårdplatser. Intensivvården ska vara fördubblad jämfört med en vanlig sommar för att både täcka behoven hos de covid-sjuka och de som har behov av annan akut och nödvändig vård. Som tidigare år har akutsjukhusen möjlighet att köpa extra rehabiliteringsplatser och eftervårdsplatser.

Geriatrisk vård

Den specialiserade vården för de äldre har gjort stora förändringar under pandemin och fortsätter bedriva både covid-vård och annan geriatrisk vård. Här vårdas många sköra patienter under en längre tid. Verksamheten fungerar väl bland annat tack vare gott samarbete med akutsjukhus och kommuner, något som är viktigt eftersom patienterna inom geriatriken ofta behöver vård och omsorg från flera olika vårdgivare. 

Förlossningsvård

Sommaren är den tid på året då det föds flest barn. En gemensam planering har gjorts tillsammans med förlossningsklinikerna för att det ska finnas kapacitet för cirka 620 förlossningar i veckan i genomsnitt. Trycket inom förlossningsvården har varit högt men hanterbart. Samarbetet mellan klinikerna har varit gott. 553 barn föddes förra veckan. 33 kvinnor födde på en annan klinik än den de först planerat. Vid fyra tillfällen har kvinnor tagits emot i närliggande län. Fyra kvinnor från andra län födde här.

Psykiatrisk vård

Den psykiatriska vården har öppet som vanligt och tar emot de patienter som behöver vård. Den psykiatriska heldygnsvården har fler platser öppna än förra sommaren tack vare fem nya vårdavdelningar. Inom barnpsykiatrin utökades platserna inför sommaren 2019. Vård för psykisk ohälsa finns också vid länets vårdcentraler.

Avancerad sjukvård i hemmet

Den avancerade sjukvården i hemmet (ASiH) har expanderat kraftigt, omkring 2800 patienter är inskrivna där i genomsnitt, cirka 200 fler än förra året. Men trots detta har det tidvis varit vissa väntetider till ASiH vilket betyder att patienter inte kan skrivas ut från andra vårdformer lika snabbt. Läget har dock förbättrats sista dagarna. 

Ambulanssjukvård

Den extra sommarhelikoptern är igång, i år började den ta uppdrag redan i april. Jourläkarbilarna kör som vanligt hela sommaren. Alla specialenheter är i drift som vanligt, som till exempel PAM, den psykiatriska akutambulansen och intensivvårdsambulansen. När det gäller sjuktransporter är organisationen fördubblad jämfört med förra sommaren, en förstärkning som trädde i kraft under våren på grund av pandemin och behovet väntas fortsätta under sommaren. Verksamheten rapporteras ha fungerat väl.

Kommunikation

Sedan pandemins start har en omfattande invånarkampanj pågått i många kanaler för att vägleda invånare så att de följer smittskyddsläkarens rekommendationer om att bland annat hålla avstånd och stanna hemma när man är sjuk. Kampanjen fortsätter med oförminskad styrka hela sommaren i alla kanaler och på 36 språk och dialekter.