Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Strategi för suicidprevention som godkänts av hälso- och sjukvårdsnämnden är en vidareutveckling av den suicidstrategi som beslutades av RSSL i april. Syftet med den föreslagna strategin är att ge förutsättningar för ett effektivt och kunskapsbaserat arbete med suicidprevention i Region Stockholm. Planen är att strategin ska gälla tills vidare och revideras när evidensläget kring suicidpreventiva insatser utvecklas eller om strukturer för ledning och styrning av arbetet med suicidprevention ändras.

Nu skickas strategin på remiss till berörda bolag och nämnder. Därefter väntar beslut i Regionfullmäktige i samband med budget 2021. De handlingsplaner som har tagits fram kopplade till beslutet i RSSL kan, efter beslut om långsiktig strategi i Regionfullmäktige, uppdateras med hänvisning till den långsiktiga strategin.

Stöd  arbetet att utveckla handlingsplaner

Region Stockholms bolag och förvaltningar kan vända sig till Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention, NASP, för att få stöd i arbetet att utveckla handlingsplaner på en övergripande nivå. Kontaktperson på NASP är Gergö Hadlaczky, gergo.hadlaczki@ki.se.

Strategi för suicidprevention Region Stockholm 2020

Strategin har tagits fram av hälso- och sjukvårdsförvaltningen utifrån underlag från NASP, Nationellt centrum för suicidforskning och prevention.