Brödsmule-navigation

Tillräckliga resurser i befintliga vårdflöden

Analysen visar att det finns tillräckliga resurser i det ordinarie vårdsystemet. Utgångspunkten är därför att rehabilitering av patienter efter covid-19 kan ske i befintliga vårdflöden. Målsättningen är att varje patient ska erbjudas återkommande bedömning av rehabiliteringsbehov som dokumenteras i en vårdplan/rehabplan som justeras i takt med patientens kliniska förlopp och egna prioriteringar.

I en översikt har alla resurser för rehabilitering i länet sammanställts. Översikten syftar till att ge vårdgivare en helhetsbild av vilka ordinarie former för rehabilitering som finns, till vilka patienter den är riktad och vad den innehåller. Översikten ger stöd till vårdgivaren att remittera patienten till rätt insats.

Särskild insats under covid-19-pandemin

Vid Danderyds sjukhus finns ett bedömningsteam som erbjuder bedömning av särskilt svårbedömda patienter med komplexa rehabiliteringsbehov, även kognitiva, i samband med patientens utskrivning från akutsjukhusen. Bedömningsteamet är en särskild insats som bara finns tillgänglig under pandemin.