Brödsmule-navigation

Under covid-19 epidemin har regionens särskilda sjukvårdsledning (RSSL) beslutat om begränsningar för vård av patienter från andra län i Region Stockholm. Det har även omfattat utomlänsvård av regionens egna invånare. Akut och imperativvård som ej kunnat ges på hemmaplan har undantagits. Skälen till restriktionerna har varit att undvika att resurser som behövts internt i regionen används till annan vård samt att undvika resande i landet. Covid-19-epidemin har nu stabiliserats på en lugnare nivå och de nationella reserestriktionerna i landet upphävs 13 juni 2020. Det innebär att sådan utomlänsvård som inte är akut/imperativ kan bedrivas om den inte på något sätt påverkar förutsättningarna för intensivvård och akut sjukvård under sommaren. RSSL har i tidigare beslut tydliggjort förutsättningarna för när elektiv vård kan bedrivas.

Stockholmare som önskar få sin elektiva vård, hemsjukvård eller avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) i annat län och där detta län accepterar att ta över vården, ska också kunna ges möjlighet att få vård där de vistas under sommaren. Vid tveksamhet eller oklarheter kring enskilda patienter eller patientgrupper rekommenderas kan RSSL svara på frågor.

Läs mer

Kontakt

För frågor och dialog kontakta Regionala särskilda sjukvårdsledningen (RSSL)