Brödsmule-navigation

Det har efterfrågats en nationell samstämmighet gällande bedömning och kriterier för smittfrihet vid covid-19. Därför har Folkhälsomyndigheten i samarbete med företrädare för specialitetsföreningarna inom klinisk mikrobiologi, infektionssjukdomar, vårdhygien och smittskydd tagit fram en vägledning för detta.

I vägledningen beskrivs nationella kriterier för bedömning av smittfrihet vid covid-19 i olika situationer. Kriterierna skiljer sig beroende på sjukdomens svårighetsgrad och olika vårdsituationer.

För att kunna bedömas som smittfri ska patienten vara feberfri och stabilt kliniskt förbättrad sedan minst 2 dygn. Dessutom ska det sedan symtomdebut ha gått

  • minst 7 dygn för personer som vistas i hemmet med mild sjukdom
  • minst 14 dagar för sjukhusvårdade p.g.a. covid-19 och vårdade på särskilda boenden för äldre (SÄBO)
  • minst 21 dagar för intensivvårdade.

Provtagning med PCR rekommenderas inte för symtomfria personer. Om detta ändå görs bedöms de som smittfria 7 dagar efter provtillfället.

Vård och omsorgspersonal som har symtom bör provtas. För PCR-positiva eller ej provtagna gäller minst 2 dygns feberfrihet och allmän förbättring samt minst 7 dagar sedan symtomdebut för att räknas som smittfri.

Smittskyddsbladen för covid-19 har också uppdaterats och inkluderar de nya kriterierna för smittfrihet.

Klinisk smittskyddsanmälan

En annan förändring som infördes den 5 maj är att klinisk smittskyddsanmälan av behandlande läkare inte längre behöver göras i Region Stockholm. Smittskyddsanmälningarna fyllde en viktig funktion i ett tidigare skede men  läget  i Stockholm gör att värdet för Smittskydd Stockholm inte motsvarar det arbete anmälningarna innebär för klinikerna. Patienten ska fortfarande få förhållningsregler och smittspårning ska fortsatt göras.

Laboratorierna ska fortsatt göra smittskyddsanmälningar och ibland kan information från lab-remissen överföras till Smittskydd Stockholm.