Brödsmule-navigation

Tre av de första personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen som gick ut på remiss tidigare i år är nu godkända av styrgruppen för nationell kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Vårdförloppen är reumatoid artrit, stroke och TIA samt höftledsartros i primärvård. Målet med vårdförloppen är att skapa en jämlik och effektiv hälso- och sjukvård i hela landet.

I sjukvårdsregion Stockholm-Gotland pågår arbetet med att planera för ett ordnat införande anpassat till den nuvarande situationen med covid-19. Det kommer att finnas centrala stödfunktioner för att säkerställa införandeprocessen av vårdförloppen, och uppstart av arbetet planeras till september.

Fler vårdförlopp kommer att utvecklas kontinuerligt, varav de nästkommande planeras att bli godkända vid nationellt styrgruppsmöte i höst.

Vad är ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp?

Ett vårdförlopp beskriver ett specifikt hälso- och sjukvårdsförlopp ur patientens perspektiv. Vårdförloppet täcker en eller flera delar av en vårdkedja och ska kunna beskriva till exempel upptäckt, uppföljning och rehabilitering.  Syftet är att patienter ska uppleva en mer välorganiserad och helhetsorienterad process utan onödig väntetid i samband med utredning och behandling. Eftersom vårdförloppen tas fram nationellt bidrar de till patienter i hela landet ska kunna få en mer jämlik och kunskapsbaserad vård baserad på bästa tillgängliga kunskap.