Brödsmule-navigation

Fortsatta möjligheter att erbjuda vård på distans 

De tidigare besluten har inneburit att ersättningsnivåer för distanskontakt har justerats tillfälligt och begränsningar har tagits bort för vilka besök som kan utföras på distans via chatt, telefon eller video. Besluten har omfattat ett stort antal vårdval, LOU-vårdavtal och avtal i egenregi inom närsjukvård, somatisk specialistvård, allmänmedicin och geriatrik. Gemensamt för alla fattade beslut är att en distanskontakt alltid ska ersätta ett fysiskt besök.

Skärpning av tillämpningen av beslut om vård på distans

Tidigare fattade beslut har i stort sett fått avsedd effekt. Det viktigaste syftet har varit att minimera smittspridningen mellan patienter och in i vårdverksamheterna genom att minska antalet fysiska besök på mottagningar. Den inriktningen har gett en tydlig effekt. Men antalet fysiska besök har inte minskat i samma takt som distanskontakterna ökat. En skärpning av tillämpningen behövs där en kontakt på distans alltid ska ersätta ett behov av ett fysiskt besök enligt specificering i respektive avtals förfrågningsunderlag. 

Justering av ersättningsnivåer för perioden 1 maj - 31 maj

Ersättningen för distanskontakter justeras till nivån 800 kronor för perioden 1 maj-31 maj 2020. Det innebär en sänkning från 1000 kronor för flertalet verksamheter. För specialiserad vård utgår ersättning bara för yrkeskategorin läkare med undantag för tilläggsuppdrag uroterapi nom vårdval specialiserad urologi och specialiserad gynekologi.

Från 1 maj utgår inte längre ersättning för konversation med patient digitalt via text, chatt. Undantagen är vårdavtal habilitering & hälsa 2019 där chatt fortsatt ska kunna erbjudas fram till 31 maj, till en ersättning på ny justerad nivå, 800 kronor. Med dessa justeringar säkerställer  hälso- och sjukvårdsnämnden kostnadskontrollen för denna åtgärd under den pågående pandemin. 

Vad innebär beslutet för olika verksamheter 

Under rubriken ”Beslut om tillägg eller ändring av avtal gällande distanskontakt” på respektive verksamhetsingång på covid-19-sidan finns specifikationer om vad redan fattade beslut innebär inom det vårdval, vårdavtal eller i den regi som er verksamhet har avtal för. 

För geriatrisk vård

Här hittar du specifika riktlinjer för hantering av covid-19 inom geriatrisk vård.