Brödsmule-navigation

Inriktningen ligger fast

Beslutet om förlängning gäller från 1 juni fram till och med 30 september 2020. Insatsen är tidsbegränsad och innebär tillägg eller ändrade villkor utöver respektive vårdområdes ordinarie avtal. Gemensamt för alla vårdområden är att en distanskontakt alltid ska ersätta ett fysiskt besök.

Justeringar för vårdområden inom somatisk specialistvård

För vårdområden inom somatisk specialistvård utgår ersättning endast för yrkeskategorin läkare med undantag för vårdval barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård och tilläggsuppdrag uroterapi inom vårdval specialiserad urologi och specialiserad gynekologi.

I de fall där ordinarie avtal ger ersättning för distanskontakter för fler yrkeskategorier kvarstår den ersättningen. 

Justeringar inom habilitering och rehabilitering

För området specialiserad rehabilitering för långvarig smärta och utmattningssyndrom införs avsteg från krav på antal påbörjade och avslutade rehabiliteringar samt antal besök per behandlare. Kravet på minst 60 påbörjade rehabiliteringar för respektive målgrupp kvarstår. 

Vårdgivare som ingår i satsningen inom den statliga överenskommelsen för rehabilitering och sjukskrivning kan nu även använda videomöten under behandlingen. Det innebär att stimulansersättning kommer att ges efter avslutad behandling även för den besöksformen.

Justeringar i ersättning för chatt

Ersättning för chatt återinförs för vårdavtal primärvårdsrehabilitering, specialiserad fysioterapi, logopedi, intensivträning för personer med rörelsenedsättning, BanyanCenter, specialiserad rehabilitering för långvarig smärta och utmattningssyndrom samt psykosociala habiliteringsinsatser.

Ersättningen föll oavsiktligt bort i förlängningsbeslutet den 28 april. Från och med 1 juni ersätts chatt inom nämnda vårdområden som övriga digitala vårdkontakter. Retroaktiv ersättning för chatt under maj månad kommer att utbetalas.

Justeringar inom husläkaruppdrag med basal hemsjukvård

Besöksersättningsgarantin ska gälla även för perioden 1 juni – 30 september. Jämförelse görs av utbetald ersättning för besök på mottagning inom uppdrag 300. Garantin gäller för juni, juli och augusti upp till 90 procent av februaris ersättning och för september upp till samma ersättningsnivå som i februari.

Detta gäller fortsatt för alla vårdområden

  • En distanskontakt ska ersätta ett fysiskt besök enligt regler för besök i ordinarie avtal.
  • Vårdkontakter på distans ska rapporteras som besökstyp 9. Rapportering är obligatorisk oavsett om ersättning utgår eller inte. Andra rutiner för rapportering inom respektive avtal gäller oförändrat.
  • Vårdgivaren ansvarar för att distanskontakter sker enligt krav på säkerhet.
  • Villkoren i avtalen gäller oförändrat med undantag för de ändringar och tillägg som beslut om distanskontakter specificerar.
  • Samtliga mottagningar ska följa regionens beslut om slopad uteblivandeavgift vid förkylningssymtom
  • Vid behov av tolkning ska den ske på distans

Uppehåll i telefontillgänglighetsmätningar gäller till och med 30 september för allmänpsykiatri, hjälpmedelscentral, husläkarverksamhet, sexualmedicin, vuxenpsykiatri och ätstörningsvård.

Vad innebär beslutet för olika verksamheter 

Under rubriken ”Beslut om tillägg eller ändring av avtal gällande distanskontakt” på respektive verksamhetsingång på covid-19-sidan finns specifikationer om vad beslutet innebär inom det vårdval, vårdavtal eller i den regi som er verksamhet har avtal.