Brödsmule-navigation

För allmänfarliga sjukdomar ska patienter inte betala någon patientavgift vid besök inom öppen vård. Detta innebär att ingen patientavgift debiteras då behandlande vårdgivare bedömer att det finns misstanke om covid-19 (t ex luftvägssymtom eller feber). Avgiftsbefrielsen gäller även om man inte tar prov för att bekräfta diagnosen, eller om provsvaret visar negativt. Om patienten har fått betala avgift för besöket, men behandlande läkare sedan finner att det finns klinisk misstanke om covid-19 ska avgiften återbetalas till patienten om läkaren skriver ”kostnadsfritt enligt SmL” på kvittot.  

Om patienten däremot söker vård av annan anledning än misstänkt covid-19 betalar patienten vanlig patientavgift. Detta gäller även om patienten vårdas isolerat på grund av exempelvis luftvägssymtom.

Inom sluten vård betalar patienten vanlig avgift även då vårdbehovet föranleds av misstänkt eller bekräftad covid-19. Denna avgift avser mat och logi och avser inte kostnad för vård och behandling enligt smittskyddslagens mening.