Brödsmule-navigation

I förtydligandet beskrivs viktiga förebyggande åtgärder som alltid ska tillämpas för att skydda äldre inom vård och omsorg från covid-19. Verksamhetsansvariga ska se till att:

  • personal har kunskap om och följer basala hygienrutiner.
  • personal med feber eller luftvägssymtom stannar hemma, även vid milda symtom.
  • var och en håller avstånd till varandra.
  • personal tar hand om ett begränsat antal personer.
  • personal har tillgång till handdesinfektionsmedel, plastförkläden, handskar, ytdesinfektionsmedel och skyddsutrustning för att minimera risken för att sprida smitta.
  • personal använder utrustning på ett korrekt sätt så att den inte riskerar att göra mer skada än nytta.
  • besöksrestriktioner efterlevs.

 

Om man efter riskbedömning anser att dessa åtgärder inte är tillräckliga kan ytterligare tillägg vidtas för vårdmoment nära ansiktet. Det kan då övervägas att all personal använder heltäckande visir för att minimera risken att symtomfri personal smittar vårdtagare. Om visir saknas används munskydd IIR. Det är verksamhetschef i samverkan med medicinskt ansvarig som gör en riskbedömning och beslutar om detta tillägg.