Brödsmule-navigation

Regionens särskilda sjukvårdsledning har beslutat om ett antal principer för omställning av all öppenvårdsverksamhet (förutom vårdcentraler) som ska gälla till och med den 30 september. Principerna är ett komplement till övriga riktlinjer och information på Vårdgivarguiden. Respektive vårdavtalsområde kan också komma att få kompletterande specifika instruktioner.

Vård inom ordinarie avtal om möjligt

Verksamheter ska så långt som möjligt bedrivas inom ramen för ordinarie avtal. RSSL har tidigare beslutat om förutsättningar för uppstart av uppskjuten vård. Kirurgisk elektiv vård samt elektiv öppenvård kan bedrivas enligt avtal då den inte påverkar akutsjukvården under sommaren, det vill säga att den inte konkurrerar om personal, skyddsmateriel, medicinteknisk utrustning, läkemedel eller omfattar vård av riskgrupper och personer över 70 år.

Om en verksamhet inte kan utföra hela sitt uppdrag på grund av frånvarande personal så kommer de inte krävas på eventuella vitesregler i det ordinarie avtalet. Verksamhetschefen har som alltid ansvar för prioritering utifrån medicinska behov så att de patienter som har störst behov av vård prioriteras först.

Så nära vård som möjligt

Vård ska fortsatt erbjudas nära invånaren men särskilda lösningar kan behövas för att kunna genomföra vårdinsatser med minimerad risk för smittspridning. Detta innebär att vårdgivaren kan:

  • Se över vilken verksamhet som kan bedrivas genom digitala besök istället för fysiska besök. Utgångspunkten är att digitala vårdkontakter som ersätter ett fysiskt besök ska medföra ekonomisk ersättning.
  • Överväga om vårdbesök kan genomföras på andra platser än normalt, t.ex utomhus, i hemmet eller i andra vårdgivares lokaler. Ersättningen betalas som vanligt till den verksamhet som rapporterar besöket.
  • Anpassa innehållet i vårdinsatser men ändå säkerställa att huvudsyftet uppnås.
  • Samverka med andra vårdgivare för att hitta lösningar för att styra om patienter eller förflytta vårdpersonal eller andra resurser.
  • Ställa om drop-in verksamhet, även om drop-in-tider inte är ett krav från hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Tillgänglighet som vanligt

Verksamheter ska sträva efter att hålla öppet som vanligt. Om sjukfrånvaron hos personalen ökat kan mottagningens öppettider temporärt anpassas i paritet med frånvaron. Digitala kontakter i stället för fysiska besök ska då övervägas.  Om en verksamhet inte ens genom att samverka med andra vårdgivare kan driva uppdraget ska hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) omedelbart kontaktas. Om en vårdgivare överväger att stänga en verksamhet eller hänvisa patienter till annan vårdgivare ska det alltid ske i samråd med HSF.

Planera för minimerad risk för smittspridning

Mottagningsverksamhet ska planeras så att så få personer som möjligt vistas i vårdens lokaler. Det ska också finnas en strategi för att personer med feber eller luftvägsbesvär inte ska komma in på mottagningen. Patienter ska informeras om både start- och sluttider för planerade besök och uppmanas att inte komma för långt innan bokad tid. Mottagningsbesök bör också bokas med sådan spridning att det inte blir för många personer på mottagningen samtidigt. Antalet medföljande närstående ska begränsas men barn har alltid rätt ha med sig en symtomfri närstående.

Verksamheter som berör graviditet och förlossning har möjlighet att besluta om att inte tillåta att icke-födande föräldrar deltar i följande fall:

  • då verksamhetschefen bedömer att det är nödvändigt för att minska risken för smittspridning
  • då föräldrarna informeras om det är möjligt för dem att ordna digitalt deltagande vid besöket
  • då verksamheten har en plan för hur eventuella avvikelser som upptäcks vid besöket ska hanteras (inklusive hur partnern/närstående kan ansluta till besöket.

arbetet med covid-19

Samlingssida för regionens information om coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19.