Brödsmule-navigation

För att underlätta för regionens invånare som riskerar att bli allvarligt sjuka i covid-19 utvidgas rätten till sjukresa för fler grupper än 70 år och äldre. Fler riskgrupper som är i behov av transport till regionfinansierad vård och behandling får rätt till sjukresor för att undvika att exponeras för smittrisk i ordinarie kollektivtrafik.

Smitta med det nya coronaviruset drabbar individer olika, vissa får inga symtom medan andra blir allvarligt sjuka i livshotande infektion. Grupper med förhöjd risk att få en allvarlig form av sjukdomen covid-19 ska ha rätt till sjukresor vid behov av transport till regionfinansierad vård och behandling.

Grupper med förhöjd risk

  • Ålder 70 år och över
  • Aktiv cancersjukdom
  • Pågående eller nyligen avslutad behandling för cancersjukdom (utom hormonell adjuvant behandling)
  • Samtidig förekomst av mer än en av diagnoserna hjärt-kärlsjukdom (kärlkramp, hjärtsvikt, stroke), hypertoni, diabetes med komplikationer, kronisk njursjukdom och njursvikt, kronisk lungsjukdom (annan än astma) eller kronisk leversjukdom
  • Fetma (BMI 40 och däröver)
  • Neuromuskulär sjukdom (exempelvis Parkinson, MS, ALS)
  • Intellektuell funktionsnedsättning och rörelsenedsättning (flerfunktions-nedsättning)
  • Annat allvarligt hälsotillstånd som innebär ökad mottaglighet för det nya coronaviruset och risk för allvarligt sjukdomsförlopp i covid-19

Vårdgivaren beviljar tillståndet

Det är du som är vårdgivare som beviljar tillstånd till sjukresor. Tillståndet kräver ingen ny medicinsk bedömning om personen tydligt tillhör listade grupper med förhöjd risk. Patienten får inte ha konstaterad smitta eller misstanke om smitta av covid-19.

Beviljande av tillstånd sker enligt ordinarie rutiner för sjukresor. Beslutet gäller från 28 maj och ersätter tidigare beslut. Beslutet gäller till dess nytt beslut fattas av RSSL. Kom ihåg att informera patienten om att egenavgiften faktureras som vanligt i efterhand.