Brödsmule-navigation

Regelverket som infördes den 20 mars och uppdaterades senast den 15 maj innebär att vårdverksamheter utanför akutsjukhusen fick ett större uppdrag än normalt. Vårdgivare som tar hand om sköra multisjuka äldre fick ett större ansvar för personer som är smittade i covid-19, såväl i akut sjukdomsfas som under eftervård och rehabilitering.

Revideringar i ett av styckena

De förändringar som gjorts i det reviderade regelverket den 25 maj återfinns i stycket ”Vägledning vid medicinska beslut inför ställningstagande till vårdnivåförflyttningar”. Bland annat tydliggörs nu att medicinsk bedömning ska göras av läkare.

Berörda vård- och omsorgsverksamheter

Regelverket berör alla privata och egenägda verksamheter utanför akutsjukhusen; husläkarmottagningar inklusive hemsjukvård, avancerad vård i hemmet (ASiH), specialiserad palliativ vård (SPSV), geriatrik och slutenvårdsrehabilitering. Det påverkar också vårdrelaterad verksamhet inom kommunal vård och omsorg.

Samordning och koordinering

Efter beslut i regional särskild sjukvårdsledning (RSSL) finns en operativ krisledning inom Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) som har i uppdrag att samordna och koordinera patientflöden enligt regelverket. Krisledningen har varit i funktion sedan 20 mars 2020. 

Ta del av beslut och läs aktuellt regelverk (länk till PDF):

Styrande regelverk för patientflöden

Version 4, beslutad 22 maj 2020. Regelverk för att säkerställa att de svårast sjuka i covid-19 får tillgång till akutsjukhusens resurser. Regelverket berör husläkarmottagningar inklusive hemsjukvård, ASIH, SPSV, slutenvårdsrehabilitering, geriatrik, jourläkarbilar samt akutsjukhusen och påverkar även kommunala verksamheter.