Brödsmule-navigation

Med screening avses en systematisk undersökning av en del av befolkningen för att identifiera personer med ett tillstånd som innebär en hög risk för framtida ohälsa. Målet är att kunna åtgärda tillståndet tidigt. Socialstyrelsen ger rekommendationer om de nationella screeningprogram som finns för bröstcancer, livmoderhalscancer, tjock-och ändtarmscancer samt bråck på stora kroppspulsådern i magen (bukaortaaneurysm).

Under den tidiga fasen av covid-19 epidemin (18 mars 2020) fattade regional särskild sjukvårdsledning (RSSL) beslut om att tillfälligt pausa screening för bröstcancer, livmoderhalscancer tjock- och ändtarmscancer samt för bukaortaaneurysm (bråck på stora kroppulsådern i magen) för att minska risken för spridning av coronaviruset.

Inom RSSL görs kontinuerliga konsekvensanalyser för att bedöma om det är möjligt att starta upp sådan vård som under den akuta fasen av pandemin sköts upp. Målet är att identifiera vård som i nuläget inte utförs men som med liten insats och få eller låga konsekvenser kan startas upp under pågående pandemi.  ​Arbetet innebär en samlad bedömning av sjukvårdens kapacitet, tillgång till och behov av skyddsutrustning samt påverkan på folkhälsa och med beaktan av folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Nu har RSSL fattat beslut att successivt starta upp de nationella screeningprogrammen i Region Stockholm utifrån en sådan konsekvensanalys och samlad bedömning.

Följande screeningprogram kommer nu att starta successivt:

Screening för bröstcancer

Bröstcentrum uppdras att utifrån respektive bröstcentrums kapacitet succesivt kalla kvinnor 40–69 år till screening med uppstart i maj 2020.

Screening för livmoderhalscancer

Begränsad uppstart i maj 2020 med omprov på bokade tider hos barnmorska.

Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland uppdras att:

  • kalla 27 500 kvinnor till screening under hösten 2020 med bokade tider hos barnmorska from vecka 32.
  • Planera för och erbjuda HPV-självprovtagning som screeningmetod hösten 2020.

Genomförandet av HPV-självprovtagning omfattar även att säkra tillgången till provtagningskit för HPV-självprovtagning och genomförande av nödvändiga IT-anpassningar.

Screening för tjock- och ändtarmscancer

Begränsad uppstart i maj 2020 med utskick av påminnelser och nya provtagningskit. Fullskalig uppstart av screeningprogrammet from vecka 31 2020.

Screening för bukaortaaneurysm

Fullskalig uppstart av screeningprogrammet för bukaortaaneurysm (bråck på stora kroppspulså