Brödsmule-navigation

Beslutet från den 10 mars att tolkning på distans ska genomföras då det är möjligt gäller fortsatt. Vissa patientbesök där tolk krävs kan dock inte genomföras på ett patientsäkert sätt med stöd av tolkning på distans. Det nya beslutet från den 25 maj förtydligar de situationer då fysiska tolkuppdrag på plats bör användas under pågående pandemi.

Undantag från fysisk tolk på plats kan exempelvis vara vid undersökningar där snabb medverkan från patienten är av stor vikt eller då mobiltelefon inte får medtas i undersökningsrummet. Det är vårdgivaren som bedömer om villkoren för undantag är uppfyllda.

Förutsättningar för undantag:

  1. Åtgärden medför uppenbar risk eller försämring för patienten om den uteblir.
  2. Tolk på plats är avgörande för att utföra undersökningen eller behandlingen.
  3. Andra möjligheter är uttömda.
  4. Vid smittrisk för tolk ska skyddsutrustning tillhandahållas.

Säkerställa fortsatt tillgång till distanstolkning

Ersättning för distanstolkning i talade språk regleras i avtal med Region Stockholm och har tidigare varit lägre än taxan för fysisk tolk. För att säkerställa att Region Stockholm har fortsatt tillgång till resurser för distanstolkning ska nu även tolkuppdrag inom talade språk på distans ersättas på samma nivå, enligt Domstolsverkets Tolktaxa, DFVS 2019:11.

 

Läs beslutet här: