Brödsmule-navigation

Utredningen befinner sig i en första fas där centrala frågor identifieras, fakta samlas in, konsekvenser analyseras och framtidsutmaningar diskuteras. Nu förbereds nästa fas då underlag för kommande strategiska vägval och beslut om framtidens hälso- och sjukvård ska tas fram.

Faktabaser och framtidsanalyser

Under den första fasen, 2019–2020, har ett antal centrala perspektiv på hälso- och sjukvården identifierats som utgångspunkt för analyser, delrapporter och seminarier. Fram till 2021 produceras rapporter med fakta och framtidsanalyser om följande perspektiv:

  • Patienten, invånaren och behoven
  • Struktur
  • Styrning
  • Kvalitet
  • Kompetens
  • Verksamhetsutveckling och digitalisering
  • Finansiering
  • Läkemedel och medicinteknik

Scenarier med framtidsbilder

Under den andra fasen, 2021–2022, kommer slutsatserna i delrapporterna att vägas samman och faktorer av särskilt stor betydelse att analyseras, vilket presenteras i en slutrapport. Även osäkerheter kommer att lyftas fram, till exempel vad som potentiellt kan komma att påverka den framtida utvecklingen. En viktig del blir också att presentera scenarier med olika möjliga framtidsbilder.

Samverkan ger nya tankar

Utredningen jobbar i dialog och samverkan med en rad interna och intressenter för att skapa delaktighet och hämta in nya tankar som kan bidra. Det sker bland annat genom att möjlighet ges att lämna synpunkter på rapporter som är under utveckling och under seminarier.