Brödsmule-navigation

Under covid-19 pandemin har vårdgivare inom Region Stockholm behövt hantera en helt ny vårdsituation. Regionens särskilda sjukvårdsledning (RSSL) har arbetat för att samordna begränsade resurser som personal, skyddsutrustning och läkemedel och för att underlätta samverkan mellan olika aktörer.

För att säkerställa tillräcklig IVA-kapacitet i regionen och möta befolkningens behov av akut och imperativ vård har sjukvårdspersonal lånats in från privata vårdgivare. Planerad vård som har kunnat skjutas upp utan allvarliga medicinska konsekvenser har fått vänta. RSSL ser ett fortsatt stort behov av att låna in personal från privata vårdgivare för att mobilisera resurser till akutsjukhusen. Det innebär att de avtal och tilläggsavtal som tecknats med de privata vårdgivarna under pandemin behöver nyttjas även fortsättningsvis.

För att skapa bättre planeringsförutsättningar för vårdgivare i Region Stockholm har RSSL beslutat att fram till 10 augusti kan kirurgisk elektiv vård samt elektiv öppenvård bedrivas enligt avtal under förutsättningar att den inte

  • påverkar förutsättningarna att bedriva intensivvård och akut sjukvård under sommaren
  • tar personal som kan arbeta inom akut- och intensivvården i anspråk
  • förbrukar skyddsmateriel och materiel till MT-utrustning som behövs inom akut- och intensivvård
  • förbrukar läkemedel som det råder brist på
  • medför risk för komplikationer som kräver akutsjukhusens resurser
  • medför vård av riskgrupper och personer över 70 år för att undvika att dessa smittas.

För att säkerställa helhetsperspektiv och regional samordning sker uppstart av elektiv vård efter dialog med RSSL.

Den elektiva vården ska bedrivas utifrån det kunskapsstöd för Nationella principer och prioritering av rutinsjukvård under covid-19-pandemin som tagits fram av Socialstyrelsen samt den prioriteringsordning som tagits fram av nationella programområden inom flera specialiteter. Vårdgivare ansvarar för att enligt god medicinsk kunskap applicera dessa principer.

Läs mer

Kontakt

För frågor och dialog kontakta RSSL