Brödsmule-navigation

Under åren 2012-2018 har webbplatsen NFSD (Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser) drivit av Ågrenska, ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta diagnoser. Nu byter NFSD namn till CSD  i samverkan och drivs vidare av den nationella kunskapsstyrningen genom det nationella programområdet för sällsynta sjukdomar i samarbete med Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) och Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland.

Det finns uppskattningsvis 30 miljoner människor som lever med sällsynta diagnoser i Europa. Syftet med webbplatsen CSD i samverkan är att sprida information för att öka kunskapen inom området sällsynta hälsotillstånd. Informationen kommer både från hälso- och sjukvården och andra samhällsaktörer samt intresseorganisationer och ska fungera som ett stöd i det kliniska arbetet för verksamheter inom sällsynta hälsotillstånd i landet.

Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland är värdregion för NPO Sällsynta sjukdomar

NPO Sällsynta sjukdomar är en del av det nationella systemet för kunskapsstyrning av hälso- och sjukvård. Varje sjukvårdsregion har värdskap för några nationella programområden där sjukvårdsregion Stockholm-Gotland är värdregion för NPO Sällsynta sjukdomar. Värdskapet medför att Region Stockholm och CSD Karolinska har fått i uppdrag att ansvara för drift och redaktion för hemsidan CSD i samverkan.