Brödsmule-navigation

Nu pågår flera insatser för att öka antalet vårdplatser inom akutsjukvården för att kunna säkra tillräcklig kapacitet för svårt sjuka patienter i Region Stockholm. Regionens särskilda sjukvårdsledning (RSSL) har fattat beslut om att när det behövs ska planerad vård skjutas upp för att tillgängliggöra vårdpersonal för akutsjukvården. Det är bara vård som kan vänta utan allvarliga medicinska konsekvenser som i så fall skjuts upp.

Hälso- och sjukvården arbetar nu i förstärkningsläge och kapacitet finns men behovet kan öka med mycket kort varsel. Det innebär att åtgärder måste kunna genomföras mycket snabbt för att säkerställa kapaciteten i akutsjukvården. Vårdgivare bör därför planera för att inom 24 timmar kunna frigöra personal om de blir kontaktade av RSSL. Vårdgivare som bedriver elektiv vård ska fortsätta göra det tills de blir kontaktade av RSSL.

Vilken vård som skjuts upp beror på hur behovet av kompetens inom akutsjukvården utvecklas. Inledningsvis har vårdpersonal som bemannar IVA-platser överförts till akutsjukvården.

Arbetet med att fördela överförd vårdpersonal koordineras inom RSSL utifrån medicinsk prioritering så att resurserna hamnar där de bäst behövs.