Brödsmule-navigation

I rapporten, som även belyser användningen ur ett miljöperspektiv och hur nya läkemedel har introducerats, konstateras det bland annat följande:

  • Primärvården följde rekommendationerna i Kloka listan till 91 %. Listan tas fram årligen av Region Stockholms läkemedelskommitté för att främja en rationell läkemedelsanvändning.
  • Kostnaden för läkemedel var 8 miljarder kronor. Läkemedel vid cancer och autoimmuna sjukdomar, t.ex. ledgångsreumatism, stod för de största kostnaderna.
  • De mest säljande enskilda läkemedlen var TNF-hämmare som används vid autoimmuna sjukdomar samt läkemedel som förebygger stroke och blödningar.
  • Ökad användning av biosimilarer håller ned kostnaderna för biologiska läkemedel medan ökad användning av nya läkemedel mot till exempel multipelt myelom och kronisk migrän ger kostnadsökningar.
  • Antibiotikaanvändningen minskar men behöver fortsätta minska för att nå det nationella målet på 250 recept per 1 000 invånare och år.
  • Antalet visningar på sidorna om läkemedel och miljö på webbplatsen janusinfo.se har ökat och ett flertal rapporter har publicerats om miljörisk för grupper av läkemedel.

Arbetet med läkemedel i Region Stockholm utgår från den regionala läkemedelsstrategi som våren 2018 antogs av hälso- och sjukvårdsnämnden. Visionen för läkemedelsarbetet är rätt läkemedel, till rätt patient, i rätt dos, i rätt tid och till rätt kostnad.