Brödsmule-navigation

Enligt beslut i RSSL ska planerad vård som kan vänta utan allvarliga medicinska konsekvenser skjutas upp för att frigöra sjukvårdspersonal till akutsjukvården. Akut vård där patienten behöver vård under närmaste dygnet ska bedrivas som vanligt.

Hälso- och sjukvårdslagen är som alltid utgångspunkten för vilken vård som ska ges. Den etiska plattformen för hälso- och sjukvården ska användas som vanligt vid prioritering inom vårdverksamheter.

Vård som ska skjutas upp

Vårdgivare ska bedriva vård enligt sitt avtal tills annat besked ges från RSSL. Vid behov hör RSSL av sig med nya direktiv vad gäller vårdinnehåll eller omfördelning av resurser. Vårdgivare ska inom ramen för aktuellt uppdrag skjuta upp följande elektiv vård:

  1. Vård som inte kan utföras då nödvändig vårdpersonal eller andra resurser har flyttats enligt beslut från RSSL.
  2. Vård för icke-maligna tillstånd som har hög komplikationsrisk med hög sannolikhet för behov av sjukhusvård efter genomfört ingrepp. Exempel på detta är tonsillektomi, komplicerad proteskirurgi, större ingrepp i bukhåla och assisterad befruktning hos riskindivider med stor sannolikhet för OHSS eller andra komplikationer.
  3. Screeningverksamhet, tidigare förtydligat i RSSL:s beslut "Beslut om stopp för screeningverksamhet".

Vård som ska prioriteras

Viss planerad vård ska prioriteras framför annan vård inom ramen för vårdgivarens uppdrag. Vid resursbrist skall patienter med störst möjlighet att tillgodogöra sig behandlingen alltid prioriteras framför andra. Vård som prioriteras är:

  1. Diagnostik och behandling av maligna eller misstänkt maligna tillstånd. För aktuella riktlinjer hänvisas till RCC Stockholm- Gotlands verksamhet som uppdaterar rutiner löpande.
  2. Behandling av tillstånd där en tidsförskjutning på 0-3 månader försämrar eller omöjliggör behandling. Exempelvis abortvård, mödravård (enligt särskilda riktlinjer för mödravården, barnhälsovård och vissa kirurgiska och ortopediska behandlingar från RSSL. 

Prioritering av vård vid resursbrist

Vårdgivare med resursbrist som påverkar vård inom en prioriterad grupp ska i så stor utsträckning som möjligt säkerställa att patienten får vård hos en annan vårdgivare med motsvarande uppdrag innan bortprioritering av enskilda patienter görs.

Följande elektiva vård ska nedprioriteras vid resursbrist hos vårdgivaren under Covid-19 epidemin:

  1. Rådgivning kring godartade icke handikappande somatiska tillstånd.
  2. Behandling av godartade icke handikappande somatiska tillstånd.

Länkar