Brödsmule-navigation

Kodning av coronavirusinfektion

Socialstyrelsen har uppdaterat ICD-10-SE med nya kodtexter för klassifikation av covid-19 enligt beslut från WHO. De nya instruktionerna ersätter tidigare publicerad information.