Brödsmule-navigation

Därför har den Regionala särskilda sjukvårdsledningen beslutat att ge Stockholms läns sjukvårdsområde i uppdrag att omfördela resurser inom primärvården, särskilda boenden, palliativ sjukvård, geriatrik, avancerad sjukvård i hemmet och hemtjänst.

– Vi måste stärka och omfördela resurserna så att vi kan ta till vara våra medarbetares kapacitet i olika vårdformer. Det innebär att vi kan ta hand om sjuka patienter som har covid-19 och kan vårdas och tas omhand inom de vårdformer som passar varje patient på bästa möjliga sätt, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson vid Region Stockholm.

Akutsjukhusen har ett uppdrag att fortsätta utbyggnad av vårdplatser och främst intensivvårdsplatser. Ett särskilt uppdrag har gått till Karolinska Universitetssjukhuset att göra den största utökningen av intensivvårdsplatser för de svårast sjuka patienterna.

Karolinska Universitetssjukhuset har i uppdrag att genomföra en stor utökning av intensivvårdsplatser samtidigt som de ska fortsätta bedriva sitt högspecialiserade uppdrag inklusive rikssjukvård. För att renodla Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag kommer Stockholms läns sjukvårdsområde att ta över vårdgivaruppdraget för fältsjukhuset i Älvsjö. Fältsjukhuset kommer främst innehålla vanliga slutenvårdsplatser med en intensivvårdskapacitet för patienter som försämras vilket är ett uppdrag som passar Stockholms läns sjukvårdsområde.

– I ett första skede var planen att göra fältsjukhuset vid Stockholmsmässan i Älvsjö till mer fokuserat sjukhus för intensivvård. När vi såg att det blev mer effektivt att fokusera intensivvården till våra akutsjukhus och ha fler vanliga vårdplatser vid fältsjukhuset blir det formella bytet av vårdgivare logiskt så att Karolinska Universitetssjukhuset får fokusera på sina unika specialiserade uppdrag, säger Björn Eriksson.

SLSO ansvarar för att samordna bemanningen av fältsjukhuset i Älvsjö i samarbete med RSSL men bemanning med rätt kompetens kommer komma från olika delar av Region Stockholm och även från de som anmält sig för att hjälpa till.