Brödsmule-navigation

I rapporten Utvärdering av närakuterna i Region Stockholm redovisar hälso- och sjukvårdsförvaltningen en utvärdering av närakuternas funktion i förhållande till uppdraget samt deras roll i Region Stockholms sjukvårdssystem. Utvärderingen visar att förväntningarna på vårdformen har infriats.

Rapporten visar i korthet att:

  • Tillgängligheten för akut omhändertagande har ökat för patienterna genom den geografiska spridning som närakuterna har i länet och som medför att flertalet patienter har tillgång till en närakut med hög kompetensnivå och utredningsresurser i sin relativa närhet.
  • Närakuterna har kortare vistelsetider än akutmottagningarna.
  • Besöken ökar på närakuterna och minskar på akutmottagningarna och det är nu i högre utsträckning de patienter som är i behov av akutsjukhusens resurser som omhändertas på akutmottagningarna i länet. Andelen patienter som läggs in på sjukhus efter besök på akutmottagning har ökat, vilket speglar denna utveckling.
  • Antalet ambulanstransporter till närakuterna har ökat.
  • Vårdflödet för akut sjuka äldre i behov av geriatrisk vård har förbättrats genom att närakuterna har möjligheterna till direktinläggning av patienter på geriatrisk klinik.

Ortopediska skador vanligast

Den enskilt vanligaste sökorsaken på närakuterna är patienter med ortopediska skador. Frakturer utan felställning kan med fördel utredas och slutbehandlas på närakuterna, samtidigt som akutmottagningarna i regionen kan fokusera på de patienter som behöver akutsjukhusens resurser. Barn utgör en stor andel av patienterna på närakuterna och tillgängligheten för barnfamiljer har ökat i regionen. Det hänvisningsstöd som sedan våren 2018 används av såväl 1177 som vårdgivare vid triagering och hänvisning av patienter, är en viktig del i styrningen av patienter till rätt vårdform.

Bakgrund        

Närakuterna är en ny vårdform i Region Stockholm och de fyller en viktig funktion i sjukvårdssystemet. Akut sjuka patienter som inte kräver akutsjukhusets resurser har fått en närmare och mer tillgänglig vård. Samtidigt ges akutsjukhusen möjlighet att fokusera på de patienter som bäst behöver deras samlade resurser.

I Framtidsplanen finns en vision om det akuta omhändertagande i regionen. Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat om införande av närakuter som en ny vårdform och en uppdragsbeskrivning för närakuterna har tagits fram och implementerats, med start den 1 januari 2018. I hälso- och sjukvårdsförvaltningens budget för 2019 låg uppdraget att utvärdera närakuterna.

Läs hela rapporten: