Brödsmule-navigation

Regional särskild sjukvårdsledning, Region Stockholm, har beslutat om en ny inriktning för att hantera sjukdomen covid-19 inom geriatrisk vård, specialiserad palliativ slutenvård och avancerad sjukvård i hemmet. Syftet är att skydda äldre och personer med underliggande sjukdomar från att bli smittade och att säkerställa vård av smittade efter behov. Detta samtidigt som medarbetare inom de aktuella verksamheterna skyddas mot smitta.

Patienter med covid-19 ska få adekvat vård på rätt vårdnivå. Det innebär att patienter inom geriatrik, SPSV och ASIH i största möjliga mån ska skrivas ut till lägre vårdnivå alternativt vårdas kvar där de är inskrivna. De enskilda vårdgivarna ansvarar för att praktisera arbetssätt så att enskilda patienter och medarbetare skyddas mot smitta samtidigt som patienterna får vård efter behov.

Bifogat beslut beskriver den nya inriktningen för patienter inom geriatrisk vård, SPSV och ASIH. Beslutet gäller från och med 2020-03-18.