Brödsmule-navigation

Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Stockholm ser tecken på samhällsspridning av det nya coronaviruset i Region Stockholm. Regionen ställer därför snabbt om hälso- och sjukvården för att skydda äldre och personer med underliggande sjukdomar. Rutinerna kan komma att ändras löpande. Det är viktigt att du som vårdgivare uppdaterar dig om aktuellt läge för covid-19 på Vårdgivarguiden varje dag.

Här informerar vi om:

 • Medicinsk inriktning för vårdgivare
 • Nya provtagningsindikationer
 • Omhändertagande av luftvägsinfektion i öppenvård
 • Handläggning av nyupptäckta fall av covid-19 utanför infektionsklinik
 • Handläggning av inneliggande patient med symtom förenligt med covid-19, ännu ej provtagen
 • Personal, gäller även känt exponerad personal
 • Mall för information till personal på vårdavdelning med covid-19, ej infektion
 • Hantering av avfall
 • Rekommendationer till invånare
 • Ny skylt till mottagningar för att minska smittspridning av covid-19

Medicinsk inriktning för vårdgivare

Inriktningen för vårdgivare är att patienter med covid-19 ska få likvärdig vård som patienter med säsongsinfluensa.

 • Det är dock viktigt att personer med symtom på luftvägsinfektion som feber, hosta och andra luftvägsbesvär inte kommer i kontakt med äldre eller personer med underliggande sjukdomar.
 • Det är varje enskild mottagnings ansvar att se till att mottagningen arbetar på ett sådant sätt att äldre och personer med underliggande sjukdomar skyddas mot smittsamma sjukdomar som covid-19. De lokala smittskyddsansvariga är viktiga i detta arbete.

Observera att diagnostik av covid-19 inte får fördröja handläggning av andra akuta tillstånd som kräver snabb hantering så som t. ex lungemboli och sepsis.

Nya provtagningsindikationer

Regionen ändrar provtagningsindikationer till provtagning av personer som vårdas på sjukhus eller äldreboenden med symtom som påminner om covid-19 (luftvägsinfektioner). Region Stockholms indikation skiljer sig från Folkhälsomyndighetens pga det lokala epidemiologiska läget.

 • I nuläget bör provtagning för det nya coronaviruset enbart göras för att identifiera covid-19 hos patienter i behov av slutenvård på sjukhus alternativt omsorg inom äldreboenden.
 • Anledning till provtagning: klinisk bild. Akut luftvägsinfektion utan känd orsak med behov av sjukhusvård eller boende i särskilt boende för äldre.

Omhändertagande av luftvägsinfektion i öppenvård

 • Luftvägsinfektioner tas om möjligt direkt till ett enskilt rum utan att passera/vistas i väntrum. Håll två meters avstånd om du inte har skyddsutrustning.
 • Vårdpersonal tillämpar basala hygienrutiner. Vid risk för stänk av kroppsvätskor mot ansiktet används stänkskydd. Med stänkskydd avses
  • visir, kan desinfekteras med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid och återanvändas
  • skyddsglasögon (kan ytdesinfekteras) + kirurgiskt munskydd klass IIR
  • kirurgiskt munskydd klass IIR med inbyggt visir
  • upphandlingen undersöker även andra typer av stänkskydd
 • Patient förses med engångsnäsdukar och uppmanas att täcka mun och näsa med näsduk vid hosta eller nysning.
 • Om personen bedöms vara i behov av slutenvård kontaktas infektionsbakjouren, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge: 08-585 800 00 (växel).
 • För ambulanstransport, se Vårdhygieniska rutiner vid ambulanstransport
 • Informera om sjukdomsmisstanken vid beställning av ambulans.
 • Misstänkt eller bekräftat fall som ej är i behov av slutenvård informeras om att vistas i hemmet och undvika sociala kontakter fram till två dagar efter symtomfrihet.

Handläggning av nyupptäckt fall av covid-19 utanför infektionsklinik

 1. Informera patient, ge förhållningsregler. Nytt smittskyddsblad kommer snart.
 2. Om patienten inte redan vårdas på enkelrum, flytta patienten till enkelrum med stängd dörr.
 3. Diskutera med infektionskonsult eller motsvarande om eventuell överföring.
 4. Behandlande läkare identifierar exponerade medpatienter enligt nedan:
 5. Patienter som delat vårdrum med den sjuke mer än sex timmar.
 6. Patienter som delat rum med den sjuke under aerosolbildande procedurer*.
 7. Personer som suttit i samma väntrum exkluderas.
 8. Ansvarig chef informerar personal på vårdenheten om att exponering kan ha skett och att man vara extra uppmärksam på symtom.
 9. Identifierade kontakter (medpatienter enligt punkt 4) informeras av behandlande läkare muntligen och/eller via brev att de kan ha exponerats och ska vara uppmärksamma på symtom de närmaste 14 dagarna efter exponering.
 10. Undersök om exponerade medpatienter finns kvar i vården eller äldreboende. Om dessa har symtom skall de provtas. Symtomfria exponerade medpatienter vårdas om möjligt i enkelrum med basala hygienrutiner så länge de finns kvar i vården, dock längst i fjorton dagar efter exposition.

Handläggning av inneliggande patient med symtom förenligt med covid-19, ännu ej provtagen

Personal, gäller även känt exponerad personal

 • Exponerad vård- och omsorgspersonal ska arbeta som vanligt men vara uppmärksam på symtom.
 • Om personal insjuknar utanför arbetsplatsen, ska personen stanna hemma tills hen är stabilt symtomfri minst två dagar. Provtas inte.
 • Vid tillkomst av symtom på arbetsplatsen ska personen omedelbart avsluta arbetspasset och gå hem och stanna hemma tills stabilt symtomfri minst två dagar. Provtas inte.
 • Vid svåra symtom kontaktar hen telefon 1177.

Mall för information till personal på vårdavdelning med covid-19, ej infektion

Hantering av avfall

Avfall läggs i plastpåse som försluts och hanteras som konventionellt avfall enligt lokal rutin.

Rekommendationer till invånare

Personer med symtom på luftvägsinfektion (även lindriga) rekommenderas att:

 • Inte träffa andra personer än dem de bor med, fram tills två dagar efter symtomfrihet.
 • Inte resa med, buss, tunnelbana, tåg eller flyg.

Ny skylt till mottagningar för att minska smittspridning av covid-19

Entréskylt om covid-19

Skylt till mottagningar för att minska smittspridning av covid-19. Finns på flera språk. Du väljer språk längst upp till höger i dokumentet. Uppdaterad 12 mars.

Personer som har frågor om coronaviruset utan att ha symtom kan ringa till 113 13 för att få svar på sina frågor. På 1177.se finns det mycket information till invånare om coronaviruset. Personer som behöver sjukvårdsrådgivning ska ringa 1177 som vanligt, men det kan vara svårt att komma fram på grund av hård belastning.