Brödsmule-navigation

Rapporten är en av flera som utredningen tar fram för att belysa olika centrala perspektiv på hälso- och sjukvården. Tillsammans med en slutrapport ska de bilda underlag för Region Stockholms fortsatta utveckling av vården. I delrapporten Hälso- och sjukvårdens kvalitet konstateras bland annat följande:

  • Kvaliteten blir allt bättre men invånarna upplever att den blir sämre.
  • Konflikter mellan olika kvalitetsmål blir allt tydligare.
  • Digitala stöd för vårdgivare och patienter kan bidra till en förbättrad kvalitet.
  • Regionernas nya system för kunskapsstyrning har potential att förbättra kvaliteten.
  • Kvalitet lönar sig men har också en kostnad.
  • Den uppdelade vårdkedjan i Region Stockholm innebär utmaningar för kvaliteten.

Sammanfattande PPT och diskussionsmaterial

Rapporten kan användas av alla som arbetar med utveckling av hälso- och sjukvården, såväl tjänstemän som förtroendevalda. Som stöd finns en PPT som sammanfattar rapporten samt ett diskussionsmaterial med handledning.

Invånarens och patientens behov

Hittills har en rapport om invånaren och patientens behov tagits fram. Den slår bland annat fast att invånarnas efterfrågan på hälso- och vårdtjänster ökar, trots att de generellt har allt bättre hälsa. Den belyser också att hjärt-kärlsjukdomar minskar medan cancer, fetma, diabetes och psykisk ohälsa ökar. Rapporten konstaterar även att ojämlikhet i hälsa består om inte riktade insatser sätts in, till exempel för goda levnadsvanor.

Om utredningen Hälso- och sjukvården 2040

Utredningen genomförs av en projektgrupp på hälso- och sjukvårdsförvaltningen på uppdrag av hälso- och sjukvårdsnämnden. Framtidsanalyser kring ett antal centrala perspektiv på hälso- och sjukvården tas fram, med möjliga lösningar inför fortsatt utveckling. Analyserna presenteras löpande i delrapporter och i en sammanfattande slutrapport som beräknas vara klar 2022. I samband med att delrapporterna tas fram ges bland annat medarbetare inom hälso- och sjukvården och hälso- och sjukvårdsförvaltningen möjlighet att bidra med tankar, synpunkter och kommentarer.