Brödsmule-navigation

Flera läkemedel utgår i år från Kloka listan. Två exempel är sömnläkemedlen zopiklon och propiomazin (Propavan). De har begränsad effekt och innebär risk för biverkningar.

- I Stockholm är det nästan en tiondel av befolkningen som hämtar ut något
sömnläkemedel under ett år. Fyra av tio hämtar ut sömnläkemedel som räcker
längre än ett halvår. Användningen ökar med stigande ålder, säger Mats Ek,
överläkare och ordförande i expertgruppen för psykisk hälsa.

I Evidens kan du läsa om andra åtgärder som betonas i stället för läkemedel:
sömnrestriktion, sömnhygienska åtgärder och KBT.

En stor förändring sker i år inom astmaområdet. Inhalationssteroid ska alltid
användas hos vuxna och barn från 12 år. Nu rekommenderas kombinationspreparatet
Bufomix Easyhaler till patienter från 12 år. Det innehåller både steroid (budesonid)
och luftrörsvidgande beta-2-stimulerare (formoterol).

– Fördelen blir då att patienten kan använda samma preparat trots att symtomen ändras över tid bara genom dosjustering, säger Eva Wikström Jonsson, klinisk farmakolog och medlem i expertgruppen för lung- och allergisjukdomar.

Du kan också läsa om nya migränprofylax, nya läkemedel vid typ 2-diabetes och om hur opioider ska användas vid akut smärta.

För att beställa pappersutgåvan mejla till: lakemedelskommitten.hsf@sll.se