Brödsmule-navigation

Hälso- och sjukvården i Stockholm har under flera veckors tid förberett sig inför att ta prov och ta hand om personer som är eller misstänks smittade av det nya coronaviruset. Sedan i början av februari har den regionala särskilda sjukvårdsledningen varit samlad för att följa situationen och säkerställa att regionens samlade sjukvårdsresurser förbereder sig på vidare smittspridning och samverkan mellan olika vårdgivare.

Folkhälsomyndigheten bedömer risken för att upptäcka nya fall i Sverige som mycket hög, och risken för allmän spridning i landet som måttlig. Region Stockholm bedömer på motsvarande sätt att risken för att upptäcka fall av covid-19 i Stockholms län är mycket hög, men att risken för allmän spridning är måttlig.

Provtagning och analys

Provtagning sker för närvarande antingen i hemmet via mobila provtagningsteam, vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge som har en ”drive-in provtagning”, vid infektionskliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge och vid Danderyds sjukhus. För att bli provtagen ska patienten ringa in till 1177 och om de uppfyller kriterierna för provtagning kommer de att få information om var och när de ska lämna sina prover.

Karolinska Universitetslaboratoriet analyserar lämnade prover för den nya sjukdomen covid-19. Vid positivt provsvar behöver patienten isoleras och får vård enligt läkarens bedömning. Region Stockholm redovisar i likhet med Folkhälsomyndigheten antalet fall löpande en gång per dag.

1177 Vårdguiden för råd och vägledning

De som har anledning att misstänka att de drabbats av det nya coronaviruset ska ringa till 1177 Vårdguiden för att bli bedömd och hänvisad till rätt vård för eventuell provtagning. Sedan den 27 februari har Region Stockholm infört ett särskilt knappval för frågor och råd om covid-19, för att förenkla för invånarna och öka tillgängligheten. Sjuksköterskorna som svarar kan förmedla rätt kontakt med vården och även om provtagning skulle vara aktuell. En teknisk lösning har effektiviserat kontakten mellan sjuksköterskorna på 1177 Vårdguiden och infektionsläkare.

Samtalen till det särskilda knappvalet om corona har ökat kontinuerligt och fler sjuksköterskor anlitas för att öka tillgängligheten och korta svarstiderna som varierar under dagen. En mottagning för krisstöd på telefon är även i drift och nås via 1177 Vårdguiden på telefon.

Så leder Region Stockholm arbetet

Smittskyddsarbetet leds av Region Stockholms smittskyddsläkare Per Follin. Samordning och samlad ledning för vårdens beredskap för det nya coronaviruset sker i regional särskild sjukvårdsledning, RSSL, som etablerades den 7 februari. Arbetet leds av chefläkare Elda Sparrelid i samarbete med smittskyddsläkaren. Inriktningen för arbetet är att samordna regionens insatser, samverka med övriga aktörer och vidta nödvändiga förstärkningar.

RSSL arbetar i förstärkningsläge, vilket innebär att vidta åtgärder för förstärkning av vissa viktiga funktioner. I nuläget är det funktioner som t ex kapacitet för provtagning, att säkra tillgång till skyddsutrustning, kommunikation och planering för utökning av vårdplatskapacitet.

Smittskydd Stockholm har regelbunden kontakt med Folkhälsomyndigheten och följer de rekommendationer som myndigheten ger och anpassar kontinuerligt rekommendationer till vårdgivarna efter detta. RSSL har dessutom regelbunden kontakt med Socialstyrelsen och MSB.

Samverkan och samarbete sker med Samverkan Stockholmsregionen (där kommunerna ingår), Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen mfl.