Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Hälso- och sjukvårdsnämnden har den 24 november beslutat att teckna ett nytt, samlat avtal med Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, för den medicinska verksamheten vid länets ungdomsmottagningar under 2021-22.

Ungdomsmottagningarna har tidigare styrts av enskilda avtal med Region Stockholm och flera UM har drivits med kommunen som huvudman där kommunen även har haft medicinsk personal, barnmorskor och läkare, anställda. Vice versa har SLSO drivit ungdomsmottagningar som arbetsgivare åt mottagningens kuratorer. Enligt de förändringar som nu görs renodlas uppdragen så att ansvaret för medicinsk verksamhet åligger Region Stockholm och den psykosociala verksamheten respektive kommun. Detta i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen. De kommuner som varit huvudman för en ungdomsmottagning har valt att teckna avtal med SLSO för mottagningens medicinska uppdrag.

Det nya, samlade uppdrag som nu ges SLSO för det medicinska uppdraget gäller på 28 av regionens ungdomsmottagningar.

Mottagningarnas medicinska verksamhet kommer under avtalsperioden till största del finansieras med ett fast belopp. Rörlig ersättning används för att förstärka verksamhet som gäller videobesök, gruppverksamhet, klassbesök och internetförmedlat stöd och behandling.

För att stimulera till mer förskrivning av långtidsverkande och säkrare preventivmedel som spiral och p-stav höjs ersättningen för sådana mer tidskrävande besök hos barnmorskan. SLSO tar även över den kondomverksamhet med distribution av gratis kondomer till mottagningar, grund- och gymnasieskolor och fritidsgårdar som tidigare skötts av hälso- och sjukvårdsförvaltningen.