Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Hälso- och sjukvårdsnämnden har godkänt hälso- och sjukvårdsförvaltningens förslag på konkretisering för avveckling av länets husläkarjourer samt en beskrivning av de konsekvenser som avvecklingen väntas medföra. Under jourtid finns det idag parallella spår för det akuta omhändertagandet i de stadsdelar och kommuner i länet som har husläkarjourer. Både närakuter och husläkarjourer har ett uppdrag att ta emot besök som inte kan anstå och som inte behöver akutsjukhusens resurser.

Förslaget att successivt avveckla husläkarjourerna innebär dels en kostnadsreducering för regionen, dels bidrar det till att homogenisera vårdutbudet i länet, vilket bidrar till en mer jämlik vård.

En avveckling av husläkarjourerna bedöms också kunna ha en positiv effekt på möjligheterna för husläkarmottagningar och närakuter att bemanna sina verksamheter då det är specialister i allmänmedicin och sjuksköterskor som tjänstgör på såväl närakuter, husläkarjourer som husläkarmottagningar, personalgrupper som det råder brist på.

Viss omstyrning har redan skett

Under 2020 då den pågående pandemin inverkat på sjukvårdssystemet har husläkarjourerna givits möjlighet att från och med våren 2020 reducera sin verksamhet avseende fysiska besök med anledning av att det uppstod svårigheter att på ett patientsäkert sätt omhänderta patienter. Den

tjänstgörande personalen har också i vissa fall anlitats inom husläkarverksamheten. Flertalet husläkarjourer valde denna strategi och har inte tagit emot fysiska besök sedan våren 2020.

En viss omstyrning av husläkarjourspatienter har därmed redan skett. I föreliggande ärende föreslås att de husläkarjourer som reducerat sin verksamhet inte ska tvingas att, under den återstående tiden fram till avveckling, åter bedriva hela uppdraget.

Bakgrund

I oktober 2020 fanns följande tio husläkarjourer i länet (exklusive Norrtälje som inte omfattas av föreliggande ärende): Huddinge Husläkarjour, Liljeholmens Husläkarjour, Husläkarjouren Södertälje, Husläkarjouren Täby, Solna Husläkarjour, Sabbatsbergs Husläkarjour, Brommaplans Husläkarjour, Gullmarsplans Husläkarjour, Husläkarjouren Söder och Jakobsbergs Husläkarjour.

Den nya närakutstrukturen implementerades i länet under 2018. Region Stockholm har därmed infört en ny vårdform med homogena uppdrag och öppettider för akut omhändertagande för patienter med akuta sjukdomstillstånd där undersökning och behandling inte kräver akutsjukhusens resurser. Närakuterna kan också omhänderta mer allvarligt akut sjuka patienter och de har tillgång till mer avancerade utredningsmöjligheter än husläkarjourerna. Närakuterna har öppet alla dagar kl. 08-22.