Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Under 2018 fick hälso- och sjukvårdsförvaltningen indikationer på att Prima systematiskt registrerat besök på ett felaktigt vis och därmed fått högre ersättning än de var berättigade till. 

Felregistreringarna hade skett i Primas verksamhet för vuxenpsykiatri i nordost. Verksamheten som var upphandlad enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU) hade Prima bedrivit sedan 2009 och fram till 2018, då en annan vårdgivare upphandlades. Regionen granskade dock verksamheten enbart från 2018 och fem år bakåt.  

Flera olika värderingar har gjorts av hur stor omfattningen av den felaktiga registreringen varit och hur mycket ersättning som Prima därmed erhållit felaktigt. Tvisten har tagits till domstol och parterna har i skriftväxling bemött varandras inlagor. Parterna är alltjämt oense i frågan om omfattningen av skadan men  har nu enats om att Prima återbetalar 30 miljoner kronor. I överenskommelsen ingår också att Region Stockholm inte kommer att utesluta Prima från framtida upphandlingar.  

– Det är bra att vi kommit överens, skattebetalarna har fått tillbaka pengar och vårdgivaren kan fortsätta att ge god psykiatrisk vård till unga och vuxna i Stockholm, säger Anna Ingmanson, avdelningschef för närsjukvård i Region Stockholm. 

Regionen har inte haft några invändningar mot den vård som Prima ger och har gett i Stockholm.

– Patienterna har inte lidit skada i det här. Våra invändningar är enbart av ekonomisk och administrativ karaktär, säger Anna Ingmanson.