Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Hälso- och sjukvårdsnämnden har godkänt hälso- och sjukvårdsförvaltningens förslag på ett reviderat förfrågningsunderlag för husläkarverksamhet med basal hemsjukvård. Förslaget har utarbetats med utgångspunkt från primärvårdsstrategin och den beslutade huvudinriktningen för husläkarverksamhetens ersättningsmodell.

Ett centralt syfte med förvaltningens förslag är att skapa ett mer jämlikt vårdutbud genom att tydliggöra uppdraget och höja vissa av kraven. Under 2021 kommer uppdraget för husläkarverksamheten att utvecklas och förändras med anledning av flera större utredningar som nu ska verkställas.

I förfrågningsunderlaget har revideringar gjorts bland annat inom nedan områden:

Geografiskt samordningsansvar

En av åtgärderna i primärvårdsstrategin är att ge husläkarmottagningarna ansvar för att koordinera samverkan mellan vård- och omsorgsgivare inom kommuner/stadsdelsförvaltningar i det geografiska närområdet. Syftet är att säkerställa en effektiv samverkan mellan olika vård-och omsorgsgivare och andra aktörer utifrån patientens behov.

Åtgärden var planerad att träda i kraft 2022 men för att ta tillvara och bygga vidare på klustersamordningen under pandemin föreslås införandet att påbörjas redan 2021. En ersättning kommer att utgå för samordningsuppdraget och för deltagande i samverkan som inte rör enskild patient. Stockholms Läns Sjukvårdsområde (SLSO) får i uppdrag att stödja och vägleda arbetet för de samordnande husläkarmottagningarna.

Digitala verktyg

Alla vårdgivare ska använda digitala verktyg för att styra och stödja hälso- och sjukvårdens kärnverksamhet på ett effektivt och säkert sätt. Den vård som tillhandahålls inom Stockholms län och som Region Stockholm, i egenskap av huvudman, ansvarar för ska vara digifysisk. Det innebär att husläkarmottagningarna ska tillse att sättet som vården tillhandahålls, digitalt eller fysiskt, utgår från det medicinska behovet, patientens önskemål och ett effektivt resursanvändande.

Tillgänglighet

I enlighet med primärvårdsstrategin kommer förvaltningen att arbeta vidare med indikatorer och uppföljning rörande uppfyllande av vårdgarantin, patientens upplevda tillgänglighet och tillgängligheten för patienter med kroniska sjukdomar. Bland annat införs bonus för mottagningar som uppfyller vårdgarantin.

Insatser för psykisk hälsa

Förvaltningen föreslår en förstärkning av husläkarverksamhetens omhändertagande av mild till måttlig psykisk ohälsa för patienter i alla åldrar. Centrala förändringar är krav på teambaserat arbete, bemanning på plats på mottagningen och tillgång till psykolog.

Vidare genomförs en strukturförändring av omhändertagandet av psykisk ohälsa hos barn och unga där samtliga husläkarmottagningar får i uppdrag att tillhandahålla dessa insatser från och med den 1 december 2021. Detta nya uppdrag kommer ersätta dagens tilläggsavtal om första linjens insatser vid HLM. En central förändring är krav på team om tre behandlare. Syftet med förändringen är att uppnå en högre tillgänglighet och en mer robust struktur som är jämnare fördelad över länet och bidrar till ett jämlikare vårdutbud och bättre förutsättningar för samverkan.

Ersättningsfrågor

Ersättning flyttas från besöksersättning till den fasta ersättningen i linje med husläkarverksamhetens övergripande ersättningsmodell. En ökad andel listningsersättning är en viktig del som främjar husläkarmottagningarnas möjlighet att fungera som nav i den nära hälso- och sjukvården.

Kostnadsansvar för egna listade patienters besök på annan husläkarmottagning

Tillägg och avdrag gäller inte för hembesök, hemsjukvårdsbesök och det psykosociala uppdraget.

Husläkarmottagningarna får ett kostnadsansvar för sina listade patienters fysiska besök hos annan vårdgivare inom vårdvalet. Det utökade kostnadsansvaret innebär att den husläkarmottagning, där invånaren är listad, är kostnadsansvarig till viss del för listades besök hos annan husläkarmottagning. Det innebär samtidigt att den husläkarmottagning som tar emot en patient som är listad hos en annan husläkarmottagning, erhåller en tilläggsersättning. Sedan tidigare erhåller husläkarmottagningen en tilläggsersättning när olistade patienter tas emot.

Från och med den 1 februari 2021 ges husläkarmottagningar som tar emot ett fysiskt besök av en annan husläkarmottagnings listade patient en tilläggsersättning på 300 kronor. Från samma tidpunkt ges också tilläggsersättning för videobesök med patient som inte är listad på er mottagning eller inom koncernen (med koncern menas mottagningar som endera tillhör samma ägare eller samma organisation). Från den 1 september 2021 ger varje fysiskt besök som görs av egen listad patient hos annan husläkarmottagning ett avdrag på 300 kronor. Avdraget gäller ej för digitala besök eller besök i hemmet/annan plats.