Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Med anledning av det aktuella epidemiologiska läget i regionen och det ökade antalet covid-19-patienter som behöver vård, har Smittskydd Stockholm i samråd med Vårdhygien Stockholm tagit fram ett utbrotts-PM för slutenvård, öppenvård, hemsjukvård samt prehospital vård. Utbrotts-PM kan också appliceras i andra liknade verksamheter knutna till sjukvården.

Riktlinjer för smittspårning i olika vårdformer kvarstår men när smittspridning skett i vård, bland patienter och personal, och som utgör ett betydande hot mot patientsäkerheten bör en utbrottsgrupp bildas. Detta PM ska vara ett stöd för verksamheten i samband med en utbrottssituation.

Stöd till sjukvården vid utbrott av Covid-19

Riktlinjer för sjukvården vid bildande av utbrottsgrupp i samband med covid-19.