Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Kortfattat innebär det att hushållskontakter som har gått ut grundskolan (gymnasieåldern, samt vuxna) ska stanna hemma 7 dagar, så kallad hemisolering. Under denna period är risken störst att man insjuknar och riskerar att smitta andra. De sju dagarna räknas från indexpatientens provtagningsdatum, men om mer än 10 dagar förflutit från indexpatientens symtomdebut är det inte aktuellt. Hushållskontakterna ska få särskilda förhållningsregler (se länk till smittskyddsblad till hushållskontakter nedan). Kan de arbeta hemifrån går det bra, annars behöver de få intyg för smittbärarpenning.

Den som är ansvarig för att detta blir gjort är indexpatientens behandlande läkare, dvs den som ordinerat provet eller den som vid slutenvård är ansvarig läkare för patienten på avdelningen. Den personen är också ansvarig för att övrig smittspårning blir gjord. Beroende på hur vårdgivaren bestämt sig för att lösa det praktiskt kan smittspårningen överlämnas till annan hälso- och sjukvårdspersonal med särskild kompetens (t ex smittspårningsansvarig sjuksköterska på enheten). Beslutet om förhållningsregler till hushållskontakter måste dock formellt fattas av läkare och intyg om smittbärarpenning kräver underskrift av läkare.

För patienter som är provtagna via 1177 sköts detta av SLSOs smittspårningsteam, men i övriga fall sker omhändertagandet från den klinik/mottagning/avdelning/vårdenhet där indexpatienten är provtagen.

Detaljerad information om hur detta går till finns på Smittskydd Stockholms webbplats, sidan om handläggning av nyupptäckt fall av covid-19. Information till indexpatient och hushållskontakter finns på 1177.

Covid-19 - patientinformation till hushållskontakter

Smittskyddsblad för hushållskontakter till personer med covid-19. Uppdaterad 2020-10-14. Finns på flera språk.

Folkhälsomyndigheten har också fattat beslut om att klinisk smittskyddsanmälan i SmiNet nu återigen ska göras av samtliga laboratorieverifierade covid-19-fall. Behandlande läkare är ansvarig för att denna blir gjord, för att indexpatienten informeras om sin diagnos och får förhållningsregler, samt för att smittspårning görs.

Riktlinjerna för smittspårning av covid-19 kan komma att ändras framöver. Det är därför mycket viktigt att följa de aktuella riktlinjerna på Smittskydd Stockholms webbplats på Vårdgivarguiden, dessa uppdateras kontinuerligt (skriv inte ut dokumenten).

Vid frågor kontakta Smittskydd Stockholm.