Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Digitaliseringen av vården sker snabbt och inom många delar av verksamheterna. Utvecklingen har accelererat under pandemin. Till exempel gjordes drygt 191 000 digitala besök i primärvården under årets nio första månader. Under motsvarande period året innan var det knappt 12 000.

I dag erbjuder många vårdcentraler både digitala och fysiska besök. Vårdgivaren får samma ersättning för digitala som fysiska besök, det medicinska behovet avgör vilken typ av besök som är lämpligt.

De digitala vårdgivarna har under flera år erbjudit digital vård från Jönköpings och Södermanlands län. Det innebär att ett besök hos dem ersätts enligt den så kallade utomlänstaxan. Taxan är högre än den ersättning som Region Stockholm betalar vårdgivare som är verksamma i länet. De vårdgivare som har etablerat sig fysiskt i länet kommer att ersättas på samma sätt som andra vårdgivare i regionen för sina listade patienters besök.

Tydligare information från vårdgivare om listning

Vårdgivaren Kry etablerade två vårdcentraler i Stockholm under september. Sedan dess har många stockholmare listat sig där.

– Det har kommit signaler om att invånare har listat sig på vårdcentraler utan att veta om det. Den som blivit felaktigt listad kan mista sin plats på den vårdcentral man egentligen vill tillhöra. Det är viktigt att det är tydligt vad som gäller vid omlistning. Den som känner sig osäker på om hen blivit felaktigt listad kan vända sig till sin vårdcentral och fråga. Regionen arbetar nu på att ta fram tydligare riktlinjer för att säkerställa att det är ett informerat och aktivt val av patienten, säger Christoffer Bernsköld, enhetschef vid hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Stockholm

För att välja en ny mottagning digitalt krävs att man först identifierar sig med bank-ID och sedan även signerar begäran med bank-ID.

Ersättning inom husläkarverksamhet utgår från vårdbehov

Regionens drygt 200 vårdcentraler får omkring 6,2 miljarder kronor i ersättning under 2020. Vårdcentraler och husläkare får ersätts på två sätt.

Dels en listningsersättning som baserar sig på det förväntade vårdbehovet hos patienterna på vårdcentralen. Dels en ersättning för besök och åtgärder. Fördelningen är ungefär att 60 procent av ersättningen kommer från listade patienter och 40 procent från besök och åtgärder.

Tre olika kriterier ligger till grund för listningsersättningen.

Dels ålder hos de listade patienterna. Ju äldre desto högre ersättning. Dels de listades sjuklighet, ju sjukare desto högre ersättning som beräknas efter ett index kallat ACG.

Slutligen ett socioekonomiskt värde där vårdcentraler som relativt sett ha fler patienter med lägre utbildning, arbetslösa, invandrade från vissa länder med flera sociala faktorer. Dessa får högre ersättning.  Detta beräknas efter ett index kallat CNI.

– Förvaltningen kommer att följa utvecklingen löpande och se hur den utvecklar sig. Inför kommande förändringar av uppdrag och ersättning kommer vi följa den beslutade inriktningen att styra resurser till vårdcentraler med patienter som har en tuffare tillvaro utifrån diagnoser och ekonomiska förutsättningar, säger Christoffer Bernsköld.