Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Strama Stockholms insatser syftar till att åstadkomma ett förbättrat kunskapsläge och leda till fortsatt minskning av antibiotikaförskrivning och resistensutveckling. Mellan 2009 och 2019 har antalet uthämtade antibiotikarecept per 1000 invånare och år minskat med 30 procent. Sedan 2017 är Stockholm inte längre den region i Sverige där invånarna får mest antibiotika per person.

Under perioden 2020-2021 kommer Strama Stockholms arbete för smart antibiotikaanvändning inriktas på:

- Ytterligare kampanjer riktade till allmänheten för ökad insikt och förståelse av problematiken kring antibiotikaresistens.

- En satsning på smart antibiotikaanvändning i slutenvård genom användande av Infektionsverktyget, förbättrade rutiner för Antibiotikasmarta Teamet och utökat antal uppföljningar på utvalda kliniker.

Fortsatt arbete för smart antibiotikaförskrivning i öppenvård kommer att ske genom att:

- Ökat antal besök på husläkarmottagningar, fortsatt arbete med kvalitetsdialoger och stöd till mottagningar i områden med hög antibiotikaförskrivning.

- Prioritera och utveckla PrimärvårdsKvalitet, ett system för kvalitetsdata i primärvården till stöd för lärande, uppföljning och förbättring.

Ytterligare prioriterade yrkesgrupper för kvalitetsdialog och utbildningsinsatser är tandläkare och förskolepersonal.

Webbutbildningar

Flera webbutbildningar tas fram och lanseras under perioden, bland annat ”VRI-smart” om vårdrelaterade infektioner och hur dessa kan förebyggas i vården och en utbildning riktad till både allmänheten och vårdpersonal som besvarar de vanligaste frågorna om mag- och tarmkanalens bakterieflora, mikrobotan.

NationellI samverkan för långsiktigt arbete

Region Stockholm/Strama Stockholm ingår som en av tre pilotregioner i Folkhälsomyndighetens femårsprojekt ”Ett antibiotikasmart®Sverige” och ansvarar inom detta för att göra en segmenterad målgruppsanalys i flera steg.

Strama Stockholms aktiva deltagande i Nationella Strama kommer under det kommande året resultera i ett flertal workshops, nationellt indikatorsarbete och anordnandet av ett nationellt seminarium om antibiotikans roll i palliativ vård under 2021.