Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Risken är stor för patienter att drabbas av undernäring, trycksår och fallolyckor vilket kan leda till en rad olika svåra tillstånd. Till exempel kan undernäring orsaka andningssvårighet, höftfraktur och muskelsvaghet. Ett enda trycksår kan leda till såväl stort lidande som en för tidig död. Fallolyckor bland äldre är mycket vanliga, cirka var tredje person över 65 år faller minst en gång om året.

Gå kursen och minska riskerna

Kursen tar cirka 20 minuter och ger kunskap i hur riskerna för undernäring, trycksår och fall kan förebyggas och upptäckas hos patienter. Den finns tillgänglig via Lärtorget, Region Stockholms plattform för e-kurser – se länk nedan – och innehåller följande kapitel:

  • Identifiera risker
  • Patientfall
  • Bedömningsinstrument
  • Åtgärder vid identifierade risker
  • Uppföljning

Kursen är en omarbetad och uppdaterad version av tidigare så kallade TUFF-utbildningen.