Brödsmule-navigation

Ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp är en process som ska leda till att patienterna upplever att de får en mer välorganiserad och helhetsorienterad vård. Vårdförloppet omfattar en större del av vårdkedjan – tidig upptäckt, utredning, behandling, uppföljning och rehabilitering – och ska kunna startas oavsett var i vårdkedjan patienten befinner sig.

Vårdförloppen tas fram av regionernas gemensamma system för nationell kunskapsstyrning och ska kontinuerligt införas i hälso- och sjukvårdens verksamheter. Syftet är att bidra till att invånarna får en mer jämlik, kunskapsbaserad och effektiv vård.

Beslutade vårdförlopp

De vårdförlopp som är beslutade och klara att införas i hälso- och sjukvården är:

  • Höftledsartros
  • Reumatoid artrit
  • Stroke och transistorisk ischemisk attack, TIA

I sjukvårdsregion Stockholm-Gotland pågår förberedelsearbetet i samverkan mellan hälso- och sjukvårdsförvaltning och vårdgivare. Målbild för de tre patientgrupperna ska identifieras, hur vårdförloppen ska införas planeras och processer för uppföljning och förbättringsarbete ska tas fram.

Vårdförlopp på remiss

Den tre nya vårdförlopp som på remiss är:

  • Kognitiv svikt/demens
  • Hjärtsvikt
  • Osteoporos – sekundärprevention efter fraktur

Regioner, kommuner, patientorganisationer och professionsföreningar ges möjlighet att svara på remisserna senast den 27 november.

Vårdförlopp på gång

Det pågår ett kontinuerligt arbete med att ta fram nya personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp för olika sjukdomsområden, i samarbete mellan regionerna. Den 25 september beslutar styrgruppen i det nationella systemet för kunskapsstyrning om ytterligare tre:

Schizofreni – förstagångsinsjuknande

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Kritisk benischemi.