Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Den nya kompletterande avvikelseprocessen tydliggör hur avvikelser som uppstår mellan Försäkringskassa och hälso- och sjukvården ska hanteras. Processen ska följas när avvikelser inte kan sluthanderas i ordinarie rutin

Avvikelseprocessen består av en eskaleringsordning med tillhörande hantering. I varje eskaleringssteg ska dialog föras mellan parterna med målet att sluthantera ärendet. Vid behov skickas ärendet vidare till nästa steg. Åtgärder och dokumentation sker hos respektive part enligt befintliga interna rutiner.

Processen är framtagen av den regionala samverkansgruppen mellan Region Stockholm och Försäkringskassan i Stockholms län. Den ska användas av både regionägda och privata vårdgivare som har avtal med Region Stockholm. Överenskommelsen gäller fram till 31 december 2022.

Kompletterande avvikelseprocess

Avvikelseprocess mellan hälso- och sjukvården och Försäkringskassan.